Press & news


Bokslutskommuniké 2023 – Monivent AB

29 Feb - 2024

Press

Perioden 1 januari – 31 december 2023

Fjärde kvartalet, oktober-december 2023
• Nettoomsättning uppgick till 1 040 (1 036) KSEK
• Rörelsens kostnader uppgick till 4 127 (5 091) KSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 087 (-4 027) KSEK

Perioden januari-december 2023
• Nettoomsättning uppgick till 3 572 (3 562) KSEK
• Rörelsens kostnader uppgick till 17 626 (17 965) KSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -13 903 (-14 345) KSEK
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska göras för verksamhetsåret 2023

Väsentliga händelser under kvartalet
• Samexponering av Neo100 och produkt från GE Healthcare under jENS-kongressen
• Upptagande av brygglån och beslut om företrädesemission
• Patent godkänt i Europa

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Maria Lindqvist tar över VD-rollen då Karin Dahllöf går i pension
• Företrädesemission tillför bolaget 9,4 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av brygglån
• Pareto Securities utses till likviditetsgarant för bolagets aktie
• Ledande medicinskt center i Nederländerna köper in Neo100
• Neo100 associeras med överlägsen prestation i en studie på docka från King’s College London
• Irländsk studie visar att Neo Training förbättrar utbildningen av neonatal återupplivning
• Avsikt att genomföra en riktad nyemission till ny investerare på 1,56 MSEK

VD har ordet 

STABIL OMSÄTTNING MEN SPARÅTGÄRDER INOM SJUKVÅRDEN PÅVERKAR

Fjärde kvartalet
2023 var ett utmanande år för Monivent. Försäljningen ville inte riktigt ta fart trots det positiva gensvar vi möter för våra produkter. Både vi och våra distributörer har påverkats av de sparåtgärder som sjukvården drabbats av, vilket bland annat påverkat kapitalinvesteringar av medicinteknisk utrustning. Trots detta har flera av våra distributörer ett stort antal offerter ute och vill kunna leverera omgående vid beställning vilket ökade orderingången i december och omsättningen slutade på samma nivå som föregående år. Sammanfattningsvis har lanseringen av Neo100 tagit längre tid än planerat trots ett stort och uttalat intresse. För att kunna ta vara på den försäljningspotential som finns, beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission i början av 2024. För att finansiera verksamheten tills att likviden från emissionen finns på plats, tog bolaget upp ett brygglån i slutet av november. Under kvartalet implementerades även ett kostnadsbesparingsprogram där samtliga kostnader, inklusive personalkostnader, såg över och minskades.

Sammanfattning av 2023
Trots ett utmanade ekonomiskt år har många positiva framsteg redovisats. Den allra viktigaste händelsen var publikationen av de studieresultat som visade att kvaliteten på ventilering av nyfödda ökade signifikant vid användning av Neo100. Studien är ett stort genombrott för Monivent och ger viktig evidens kring produktens medicinska potential.

Efter ett positivt pre-submission mötet med FDA i juli var förhoppningen att kunna lämna in en slutlig ansökan för ett marknadsgodkännande under första halvåret 2024. På grund av bolagets finansiella situation, sattes den återstående användarstudien på paus. Möjligheten till finansiering via potentiella partners för den amerikanska marknaden utvärderas nu parallellt med möjligheten att själva bekosta studien. När det gäller MDR-certifieringen är vårt anmälda organ i full gång med att granska den tekniska filen. Detta i ett läge då många bolag fortfarande står i kö för att processen ska komma i gång.

Under året har vi genomfört strategiskt viktiga försäljningar som ytterligare ett tredje Neo100-system till Luzerner Kantonsspital i Schweiz. Att sjukhuset såg behov av att köpa in fler Neo100-system efter en tids rutinanvändning är en utveckling vi förväntar att se från fler kunder. En större försäljning skedde till en ambulansverksamhet i Storbritannien på 10 Neo Training system vilket visar på försäljningsmöjligheterna även för denna produkt. Efter kvartalets utgång har ett ledande mediciniskt center i Nederländerna köpt in det första av flera Neo100-system. Ett antal positiva studier där nyttan av träning med användning av Neo Training har publicerats, speciellt kan nämnas studier från prestigefulla kliniska centers i England och Irland.

Vi har under året etablerat ett flertal samarbeten med flera kliniska center och andra bolag i branschen. Ett exempel är jENS kongressen i Rom där Neo100 visades i GE Healthcares monter. GE Healthcare är en av marknadsledarna när det gäller mobila barnbord och deras önskemål att ställa ut våra produkter tillsammans med deras är ett tydligt erkännande av Neo100s potential.

Vägen framåt
Sammantaget känner vi av de positiva vindarna för vår vision av att införa Monivents produkt som en självklar utrustning i varje förlossningsrum. Med ett tufft marknadsläge inriktar vi oss nu på det vi kan kontrollera. Vi genomför kostnadsbesparingar och fokuserar på att öka försäljningstakten. Vi har byggt upp ett tillfredställande lager av produkter för att i mesta möjliga mån undvika liknande leveransproblem som vi tidigare haft på grund av komponentbrister. Det finns helt klart ljuspunkter i en utmanande värld vilket bland annat inkluderar många potentiella försäljningsmöjligheter, diskussioner med ett flertal samarbetspartners och flera nya positiva publikationer för våra produkter. Med kapitalet från företrädesemissionen och från en riktad emission efter kvartalets utgång, har vi som avsikt att realisera den försäljningspotential vi identifierat och i förlängningen uppnå lönsamhet.

För egen del är det nu dags att lämna VD-rollen i Monivent. Det har varit 6 fantastiska år och jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit som ett team. Funderingarna på att gå i pension under 2024 har funnits sedan tidigare och med möjligheten att minska bolagets kostnader, tog jag beslutet att lämna redan nu då vi kunde hitta en efterträdare internt i bolaget. Maria Lindqvist är medgrundare till Monivent, har byggt upp företaget från grunden och är mycket lämpad och kompetent att ta bolaget till nästa nivå. Hon har gjort ett fantastiskt arbete i sin roll som Business Developer och har skapat det nätverk vi har idag med ledande kliniska center, opinionsledare och potentiella partners. Jag önskar henne all lycka framåt och kommer att med största intresse fortsätta följa bolagets fortsatta framgångar.

29 februari 2024
Karin Dahllöf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Informationen är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2024 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023 – Monivent AB


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024