Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Idag inleds teckningstiden i Monivent AB:s noteringsemission

6 Feb - 2020

Press

Idag, den 6 februari 2020, inleds teckningstiden i Monivent AB:s (”Monivent”) emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 20 februari 2020. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt högst cirka 19,7 MSEK. Monivent har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av emissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Monivent tillförs är avsedd att finansiera bolagets marknadsintroduktion och fortsatt expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.monivent.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida. Monivent har inför den planerade noteringsemissionen även tagit fram en film som finns tillgängliga på bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsida.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:
”Monivent befinner sig just nu i en mycket intensiv fas. Vi har redan en produkt på marknaden, Monivent Neo Training, avsedd för träning och utbildning och vi har fullt fokus på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i förlossningsrummet, Monivent Neo100. Vår bedömning är en riktad och selektiv marknadslansering av Monivent Neo100 kommer att kunna ske under det andra kvartalet 2020. Genom finansieringen i samband med noteringen kommer bolaget att tillföras det rörelsekapital som krävs inför kommande expansion av verksamheten. Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som aktieägare följa med på den spännande resan vi har framför oss, när vi nu närmar oss lansering av en produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.” 

Om Monivent
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta ventilationsvården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Mellan tre och sex procent av alla barn som föds börjar inte andas av sig själva, utan behöver hjälp med syresättningen. Detta är en kritisk process. För liten luftvolym leda till brist på syre och orsaka hjärnskador, samtidigt som för stor luftvolym kan leda till kronisk lungskada och nedsatt lungkapacitet men kan även leda till hjärnblödning. I dagsläget finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft det nyfödda barnet tillförs, utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på erfarenhet och fingertoppskänsla. Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som kopplas på befintlig utrustning och som mäter luftflödet till barnet direkt i en ansiktsmask via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till befintlig utrustning som genererar luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask och sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som genom bolagets egen-utvecklade algoritmer kan omvandlas till exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Motsvarande färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken, vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att titta på skärmen och kan därmed helt fokusera på barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att justera mängden luft för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensormoduler. Ansiktsmask och adapter kommer att säljas som engångsartiklar och sensormodulen kommer regelbundet att behöva bytas ut. För Monivent representerar detta en beräknad total adresserbar marknad, för en initial installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med tillhörande, återkommande försäljning av ansiktsmasker och sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK per år med nuvarande förväntad prissättning mot slutkund.

Emission av units i sammandrag
Teckningstid: 6 – 20 februari 2020.

Units: En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs:   Teckningskursen är 21,75 SEK per unit. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt (priset per aktie uppgår således till 7,25 SEK).

Teckningspost:   Minsta teckningspost är 250 units vilket motsvarar 5 437,50 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av upp till 2 723 598 aktier och totalt upp till 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 19,7 MSEK (av vilket cirka 1,3 MSEK avser premie för bryggfinansiering och således ej innebär likvid för bolaget) för teckning i den initiala delen av emissionen och cirka 7,4 MSEK för teckning av aktier baserade på teckningsoptionerna vid ett senare skede. Den totala emissionslikviden vid fulltecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till cirka 27,2 MSEK (av vilket dock cirka 1,3 MSEK avser premie för bryggfinansiering och ej likvid för bolaget) före emissionskostnader.

Antal aktier innan nyemission: 2 631 360 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, varav cirka 6,3 MSEK avser bryggfinansiering som kvittas mot aktier och cirka 1,3 MSEK avser premie för bryggfinansiering och som också kvittas mot aktier i planerad emission och som ej innebär likvid för bolaget. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 60 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 17 mars 2020.

ISIN-kod för aktien: SE0013512282
ISIN-kod för TO 1: SE0013748878

Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera verksamheten och framtidsplanerna. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Anmälan görs via www.sedermera.se. Se nedan för mer information.

12 februari 2020 – Malmö – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
kl 11.30-13.00

12 februari 2020 – Köpenhamn – Investerarträff med Sedermera Fondkommission
Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn
kl 17.30-19.30

13 februari – Göteborg – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
kl 11.30-13.00

14 februari – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
kl 11.30-13.00

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med emissionen och planerad notering.

För mer information om Monivent, vänliga kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024