Investors


Nyemission 2022

Styrelsen för Monivent AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 14,8 MSEK före emissionskostnader. För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

VIKTIG INFORMATION!
Informationen på denna del av Monivents webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner utgivna av Monivent (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States SecuritiesAct från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Monivent.

Monivent förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (“EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”).

För att ta del av informationen på denna del av Monivents webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Monivents webbplats.

 

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 4 november 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen per unit uppgår till 15,6 SEK, motsvarande 5,20 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 8,5 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 59 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022.
  • Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,25 SEK) och högst 9 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

 

Tidplan för Företrädesemissionen

2 november 2022
Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen

3 november 2022
Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i Företrädesemissionen

4 november 2022
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen

7 november 2022
Offentliggörande av informationsmemorandum

8 november 2022
Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU (betald tecknad unit) startar

17 november 2022
Handel med uniträtter avslutas

22 november 2022
Teckningsperioden avslutas

24 november 2022
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängligt hos Monivent samt på Bolagets (www.monivent.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.