Investors


Nyemission 2024

Extra bolagsstämma i Monivent AB beslutade den 4 januari 2024 om att genomföra en företrädesemission av aktier.

Monivent har inför företrädesemissionen upprättat ett memorandum innehållandes information om bolaget och företrädesemissionen, vilket nu finns tillgängligt i dokumentlistan.

Vill du teckna aktier i Monivents företrädesemission – kontakta din bank eller besök Nordic Issuing AB på https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/monivent-ab-2/

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 10-24 januari 2024.

Teckningskurs: 0,51 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesrätt till teckning: En (1) befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 8 januari 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) aktier.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter pågår på Spotlight Stock Market från och med den 10 januari 2024 till och med den 19 januari 2024.

Handel med BTA: Från och med den 10 januari 2024 till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter emissionens genomförande.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden till totalt cirka 76,9 procent (motsvarande cirka 9,4 MSEK).

Lock up: Styrelse och ledning har genom avtal om lock up, med Sedermera Corporate Finance AB som motpart, åtagit sig med sedvanliga undantag att ej avyttra något innehav i Monivent eller sådant aktieinnehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader efter företrädesemissionens genomförande.

 

Informationen på denna del av Monivents webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier utgivna av Monivent (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Monivent.

Monivent förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige och Danmark. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (“EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”).