Investors


Teckningsoption

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units i februari 2020 inleds idag, den 11 februari 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 4 mars 2021. Inför optionsinlösen har Monivent skriftligen avtalat om vederlagsfri toppgaranti motsvarande cirka 15 procent av det totala belopp som inlösen av optioner kan tillföra Bolaget.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 1

Styrelsen i Monivent beslutade i januari 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2019, att genomföra en publik emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Totalt emitterades 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under perioden från och med idag den 11 februari 2021 till och med den 4 mars 2021 ger optionsinnehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Totalt kan inlösen av teckningsoptioner tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK. För ytterligare information, innefattande en mer utförlig beskrivning av Monivents verksamhet, hänvisas till Bolagets hemsida samt det prospekt som offentliggjordes av Bolagets styrelse i februari 2020 i samband med emissionen av units. Prospekt och övrig investerarrelaterad dokumentation hålls tillgänglig på Monivents (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.se­dermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

 

TO 1 i sammandrag

Nyttjandeperiod: 11 februari – 4 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Det finns 907 866 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Monivent cirka 7,4 MSEK för emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 2 mars 2021.

Antal utestående aktier: 6 684 958 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 55 MSEK.