Press & news


Kommuniké från årsstämma i Monivent AB (publ)

30 May - 2023

Press

Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) avhöll den 30 maj 2023 årsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson, Clas Runnberg, Lars Mattsson och Camilla Myhre Sandberg till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Patrik Högström.

Stämman beslutade vidare om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade även, att valberedningen inför årsstämman 2024 ska ha rätt att, efter att ha informerat styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I övrigt gäller de befintliga principerna för utseende av valberedning (som antogs vid årsstämman 2020) även inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2023 antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 126 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 165 590 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie eller erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en ny aktie i Monivent under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.s
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-05-30 Kommuniké från årsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024