Press & news


Kommuniké från årsstämma i Monivent AB (publ)

10 Jun - 2024

Press

Monivent AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 10 juni 2024 årsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
​​​​​​​
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson och Camilla Myhre Sandberg samt om nyval av Susanna Andreasson till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget RSM Göteborg KB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 6 452 100,40 kronor till 1 613 025,10 kronor, utan indragning av aktier, i syfte att anpassa storleken på Bolagets aktiekapital till Bolagets verksamhet. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter också tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet, som praktiskt innebär att akties kvotvärde minskas från 0,25 kronor till 0,05 kronor, verkställas i september 2024.

För att möjliggöra minskningen av bolagets aktiekapital beslutade även stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet utgör lägst 1 600 000 kronor och högst
6 400 000 kronor, istället för lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i Bolaget i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 1 050 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 1 379 910 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie eller erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 kronor per aktie (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde) under tiden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-06-10 Kommuniké från årsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024