Press & news


Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

1 Nov - 2022

Press

Monivent AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 1 november 2022 extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades beslut om att godkänna styrelsens beslutade företrädesemission av units, att godkänna styrelsens beslutade riktade emission av units samt att anta en ny bolagsordning.

Företrädesemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”).

Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 711 827,25 kronor och antalet aktier i Bolaget komma att ökas med högst 2 847 309 aktier. Vidare kan högst 949 103 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 237 275,75 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 949 103 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

De nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 4 november 2022 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit under teckningsperioden den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022. Teckningskursen per unit uppgår till 15,6 SEK, motsvarande 5,2 SEK per aktie.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren att under utnyttjandeperioden den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,25 SEK) och högst 9 SEK.

Mer information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra den 7 november 2022.

 Riktade Emissionen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Riktade Emissionen”).

Genom den Riktade Emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 76 500 kronor och antalet aktier i Bolaget komma att ökas med högst 306 000 aktier. Vidare emitteras högst 102 000 teckningsoptioner av serie TO2. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 25 500 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 102 000 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2.

Aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen ges ut i samma typ av units som i Företrädesemissionen. Den Riktade Emissionen görs också till samma teckningskurs och i huvudsak samma villkor som Företrädesemissionen. Teckningsperiod i den Riktade Emissionen är samma som i Företrädesemissionen.

Rätt att teckna units i den Riktade Emissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett fåtal på förhand vidtalade professionella investerare som inte sedan tidigare är aktieägare i Bolaget. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att stärka aktieägarbasen med strategiska investerare som kan diversifiera ägarstrukturen i Bolaget och skapa förutsättning för fortsatt tillväxt samt bidra till att öka investeringsviljan bland redan befintliga aktieägare i den beslutade Företrädesemissionen, dels att stärka Bolagets finansiella ställning till en högre grad än vad styrelsen bedömer kan inbringas endast genom en företrädesemission.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ändrade gränser för aktiekapital respektive antal aktier för att möjliggöra Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​
Hemsida: www.monivent.se

Bilaga: 2022-11-1 Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024