Press & news


Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

4 Jan - 2024

Press

Idag, den 4 januari 2024, hölls extra bolagsstämma i Monivent AB (publ) ("Monivent" eller "Bolaget"). Nedan presenteras en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Antagande av ny bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att höja bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”).

Extra bolagsstämman beslutade härutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att lägga till en ny punkt i bolagsordningen för att möjliggöra digitala bolagsstämmor i framtiden i enlighet med ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Godkännande av beslut om Företrädesemission
Extra bolagsstämma beslutade att godkänna den av styrelsen den 22 november 2023 beslutade Företrädesemissionen av högst 23 872 332 aktier till en teckningskurs om 0,51 SEK per aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen för Företrädesemissionen den 8 januari 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt och innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar i sin tur till teckning av elva (11) aktier i Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer framgå av det memorandum som kommer offentliggöras före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.monivent.se.

Finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen är Sedermera Corporate Finance AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier som en del av garantiprovision
Företrädesemissionen har delvis säkerställts genom emissionsgarantier, som lämnats av både befintliga aktieägare och externa investerare (“Garanter”). För så kallade bottenemissionsgarantier utgår en garantiprovision som uppgår till tjugo (20) procent av det garanterade beloppet för det fall Garanten väljer att erhålla garantiprovision i form av aktier i Bolaget. För att möjliggöra för Bolaget att betala garantiprovisionen i aktier, för det fall någon av Garanterna väljer det alternativet, har extra bolagsstämman beslutat i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma och utöver bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2023, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att betala provision i Bolagets aktier till Garanter som fullgjort sina garantiåtaganden. Om styrelsen beslutar om emission med stöd av bemyndigandet utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att fullgöra Bolagets åtagande att erlägga provision i Bolagets aktier i enlighet med villkoren i garantiavtalen mellan Garanterna och Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-01-4 Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024