Press & news


Kommuniké från Monivent AB årsstämma den 19 maj 2020

19 May - 2020

Press

Monivent AB höll idag, den 19 maj 2020, årsstämma i Göteborg. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen. Att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg samt nyval av Maria Hägglund-Morin. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Sjövall. Styrelsearvode på 120 000 kronor ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 60 000 kronor per ledamot ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade att Patrik Högström omväljs som revisor för bolaget till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 30 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Monivents hemsida, www.monivent.se

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2020-05-19 Kommuniké från Monivents årsstämma


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024