Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB – Bokslutskommuniké för 2019

25 Feb - 2020

Press

Monivent förstärker teamet externt och internt. Beslut om att göra bolaget publikt inför notering på Spotlight.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 60 (0) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 2 261 (1 505) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 286 (-570) KSEK

Perioden januari – december 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 69 (180) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 7 563 (5 338) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 693 (-2 716) KSEK
 • Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Beslut av bolagets styrelse om införandet av ett incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner.
 • Extra bolagsstämma med beslut om att göra bolaget publikt, samt införande av avstämningsförbehåll. Vidare beslutades om en fondemission, aktieuppdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 • Utvärderingsavtal tecknat med distributörer i Österrike och Finland.
 • Konsultavtal tecknat med Thomas Pålsson som CFO och Jon Whitmore som International Commercial Director

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget godkänt för notering på Spotlight Stock Market.
 • Emission inför notering tecknades till 181 procent

 

VD Karin Dahllöf kommenterar

Fjärde kvartalet 2019
Under fjärde kvartalet förstärkte vi personalstyrkan väsentligt genom att addera två konsulter till vårt team. På ekonomisidan kommer Thomas Pålsson att arbeta som CFO, ett nödvändigt tillskott nu när vi planerar för en notering. På försäljningssidan har vi fått en mycket välkommen förstärkning genom Jon Whitmore som kommer att ansvara för våra distributörspartners. Båda har en lång erfarenhet inom respektive område och kommer att tillföra stor kompetens till bolaget. Internt har vi arbetat intensivt med att färdigställa Monivent Neo100, den kliniska produkten för användning i förlossningsrummet. Innan lansering kan ske på utvalda marknader i Europa krävs att vi CE-märker produkten. Monivent Neo100 är en medicinteknisk produkt och är enligt det tillämpliga EU-direktivet (Medical Device Directive) klassificerat som en IIa-produkt. Vi måste därför anlita en tredje part, så kallat anmält organ, för granskning av kvalitetssystem och bedömning av produktdokumentation. Under kvartalet påbörjades denna granskning av RISE (Research Institutes of Sweden). Det är först när denna granskning är slutförd som vi får tillstånd att förse produkten med CE-märket och påbörja försäljning inom EU. Under kvartalet har vi också tecknat utvärderingsavtal för Monivent Neo Training med ytterligare två distributörer, Connect Medizintechnik GmbH i Österrike och Medidyne Oy i Finland. Båda bolagen har kompletterande produkter inom förlossnings- och neonatalvård och hög kundkännedom på sina respektive marknader.

Helåret 2019
Under året har Monivent fått stor medial uppmärksamhet genom att först erhålla en plats på IVA:s (Ingenjörsvetenskapsakademins) 100-lista och därefter utses som ett av de vinnande bolagen på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista. Som ytterligare ett led i att marknadsföra Monivent Neo Training har vi deltagit i ett antal kongresser såsom 99nicu i Danmark, Dresden Symposium on Delivery Room Management i Tyskland samt CEPS i Sverige. Vi har på dessa kongresser upplevt ett mycket stort intresse för våra produkter, mottagit förfrågningar från potentiella kunder och knutit en mängd värdefulla kontakter med opinionsledare. För att kunna nå potentiella kunder på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt har vi beslutat att använda distributörer, inledningsvis på de största marknaderna i Europa, och i juli skrev vi vårt första distributörsavtal med MDT Global Solutions Limited för Storbritannien och Irland. Tid och resurser i bolaget har under året främst används i projektet med att ta fram Monivent Neo100.  I syfte att upprätthålla momentum genomfördes en prelansering av produkten i samband med jENS (Congress of joint European Neonatal Societies) i Nederländerna. Strategin bakom en prelansering är att locka potentiella kunders och samarbetspartners intresse genom att uppmärksamma en produkt som snart ska göras tillgänglig på marknaden. Målsättningen är att detta ska leda till försäljning när produkten väl är godkänd att säljas på den europeiska marknaden. Lanseringstillfället valdes eftersom den återkommande kongressen är en av de viktigaste inom området och där de mest betydande opinionsledarna deltar. Glädjande nog resulterade kongressen i ett stort uppvisat intresse och två Letter of Intent dvs avsiktsförklaringar att köpa produkten.

Det är extra roligt för mig att se tillbaka på det gångna året med tanke på vad vi har uppnått som bolag och var vi befinner oss idag. Nu närmar vi oss slutet på arbetet med att ta fram en klinisk produkt för förlossningsrummet samtidigt som vi planerar en notering på Spotlight Stock Market. En fantastisk spännande tid väntar och vi ser fram emot att gå in ett helt nytt skede som bolag.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-DECEMBER 2019 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För ytterligare information kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 

Bilaga: Bokslutskommunike 2019 Monivent


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024