Press & news


Monivent AB – Delårsrapport för andra kvartalet 2022

26 Aug - 2022

Press

Leveransstörningar bromsade upp positiv försäljningstrend

Andra kvartalet, april-juni 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 374 (126) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 4 201 (3 642) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 826 (-3 516) KSEK

Första halvåret, januari-juni 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 1 613 (331) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 8 522 (6 727) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 887 (-6 396) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Monivent distributör Medidyne vinner upphandling i Finland gällande Neo100

 

VD Karin Dahllöf kommenterar

LEVERANSSTÖRNINGAR BROMSADE UPP POSITIV FÖRSÄLJNINGSTREND

Efter två riktigt bra kvartal med rekordintäkter kom verkligheten i kapp oss i form av leveransstörningar. Två av våra underleverantörer drabbades av komponentbrist vilket i sin tur inneburit att vi inte kunnat producera enligt plan. Detta visar sig naturligtvis i det här kvartalets siffror som uppvisar lägre intäkter än föregående kvartal. Med tanke på den försäljningsuppgång vi upplevde efter lanseringen av Neo100 förra hösten är dessa leveransstörningar naturligtvis högst olyckliga. Som det lilla bolag vi är, måste vi alltid balansera lagerbindning och ledtider mot intäkter, och med en försäljning som översteg våra prognoser tömde vi våra lager snabbare än beräknat. När dessutom sedan länge planerade produktioner hos våra leverantörer blev uppskjutna på grund av komponentbrist kunde vi helt enkelt inte möta efterfrågan från våra kunder.

En av våra leverantörer som påverkades av komponentbristen är nu i gång med sin produktion och har möjlighet att förse oss med en delleverans. Detta gör att vi i närtid kommer att kunna producera ett begränsat antal Neo100-system.  Gällande den andra leverantören är leveransdatum än så länge preliminärt men vi har goda förhoppningar om att även dessa leveranser ska komma i gång igen under den närmaste tiden. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och vi tappar inga affärer på grund av leveransstörningarna utan konsekvensen blir helt enkelt uppskjutna leveranser.

Vunnen upphandling i Finland
Vår distributör i Finland, Medidyne Oy, har under kvartalet vunnit en upphandling gällande Neo100 i HUS (Helsingfors universitetssjukhus) sjukvårdsdistrikt. Ramavtalet omfattar 5 sjukhus i Helsingforsområdet och sträcker sig över 4 år. Avtalet kan innebära försäljning av ett till fyra Neo100-system årligen och Medidyne har redan nu levererat det första systemet och har fått beställning på ytterligare ett system inom avtalet. Att viljan finns att utrusta samtliga sjukhus i Helsingforsområdet med Neo100 visar att man ligger långt framme inom neonatalvård och ser behovet av att introducera ny teknologi, inte bara på universitets-sjukhuset utan i hela regionen.

Fortsatta marknads- och försäljningsaktiviteter
Vi har under kvartalet fortsatt våra marknads- och försäljningsaktiviteter med bra respons och stort intresse. Kongresserna har återigen kommit i gång ordentligt efter pandemin och vi har antingen själva eller tillsammans med våra distributörer ställt ut och visat upp våra produkter. Tillsammans med vår tyska distributör deltog vi på GNPI-kongressen i Achen, vilken är den viktigaste kongressen inom neonatologi för tysktalande länder. Våra kunder från universitetssjukhuset i Wien höll i ett flertal workshops med produktdemo av Neo100, vilket tilldrog sig ett stort intresse från deltagarna.

Vi har också deltagit på neonatalkongresserna LAUNCH (virtuellt), POCUS i Göteborg, ECPM i Lissabon och Neonatal Summer Meeting i Winchester. På ECPM (European Congress of Neonatal Medicine) deltog närmare 1000 personer från 92 länder och vi upplevde ett fantastiskt intresse för Neo100 vilket resulterade i ett stort antal leads för överlämnande till våra distributörer i respektive land.

Pre-submissionmöte med FDA
Monivent lämnade i mars in en så kallad pre-submission för Neo100 till FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. En pre-submission ger möjlighet för bolaget att få återkoppling från FDA före inlämnandet av den slutliga ansökan för ett marknadsgodkännande i USA. Som uppföljning på den inlämnade pre-submission hade vi i juni ett mycket bra möte med FDA och fick därmed möjlighet att diskutera och ställa frågor. Med en helt ny produkt som Neo100, är det oerhört värdefullt att få FDA:s återkoppling i ett tidigt skede och att tillse att det finns en gemensam syn redan innan den slutliga ansökan lämnas in. Vi arbetar nu vidare med att ta fram och sammanställa nödvändig dokumentation efter återkopplingen från FDA och under tiden fortsätter vi att fokusera på Neo Training på denna viktiga marknad.

Positiva framtidsutsikter
Vi blickar nu framåt och siktar på att få i gång produktionen snart igen för att kunna fullfölja de beställningar som vi har inneliggande och möta det stora intresse som vi ser. Det pågående arbetet med marknadsaktiviteter och kongresser fortsätter parallellt med insatserna för att stötta våra distributörer med utbildning och kundbesök. Vi satsar också på att utöka vårt distributörsnätverk i Europa då vi ser att efterfrågan på våra produkter sträcker sig utanför de större och traditionella marknaderna som vi initialt har bearbetat.

Vi har även ett antal intressanta samarbeten med framstående kliniska centra under uppstart, vilket är oerhört spännande och värdefullt för oss i den expansiva fas som bolaget befinner sig i.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-08-26 Monivent AB – Delårsrapport för andra kvartalet 2022


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024