Press & news


Monivent AB – Delårsrapport för första kvartalet 2022

18 May - 2022

Press

Ytterligare starkt kvartal med ökad omsättning

Första kvartalet, januari-mars 2022

  • Nettoomsättning uppgick till 1 238 (204) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 4 320 (3 085) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 062 (-2 880) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Pre-submission för Neo100 inlämnad till FDA
  • Avtal tecknade med distributörer i Schweiz, Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien
  • Monivents VD utnämnd av The Healthcare Technology Report som en av de bästa kvinnliga ledarna inom medicinteknik

VD Karin Dahllöf kommenterar

YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL MED ÖKAD OMSÄTTNING

Andra kvartalet i rad med miljonomsättning

Förra årets sista kvartal visade på en rekordförsäljning för
Monivent och glädjande nog var årets första kvartal lika starkt. Vi passerade miljonstrecket i båda kvartalen vilket är en signifikant skillnad från tidigare kvartal. Detta bland annat som resultat av att lokala marknadsaktiviteter, som kongresser och kundbesök, börjat komma i gång efter pandemin. Den marknad som utmärker sig lite extra är den italienska, där vi ser att även försäljningen av förbrukningsartiklar börjar ta fart. Vi fortsätter nu vårt arbete med att träffa alla distributörer på plats och tillsammans besöka nyckelkunder i respektive land.

Utökat distributörsnätverk

Monivent har valt att arbeta med distributörer för att på ett kostnadseffektivt och resurssnålt sätt nå våra slutkunder. Vi har skrivit avtal med distributörer som är marknadsledande inom neonatologi på respektive marknad vilket innebär fördelar som lokal närvaro och kundkännedom. Att ha rätt partner är väsentligt för att komma ut med en helt ny produkt där säljarbetet inte innebär att ersätta en konkurrent, utan att sälja in ett nytt koncept. Vad som naturligtvis underlättar i vårt fall är att problemet är välkänt och att kunderna anser att produkten behövs. Under kvartalet har vi tecknat avtal med ytterligare distributörer i Schweiz, Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien, och Monivent har nu ett distributörsnätverk som täcker 21 länder. I Europa kan våra distributörer sälja både Neo Training och Neo100. I USA och Australien finns endast Neo Training tillgänglig i väntan på regulatoriska godkännande för Neo100.

Pre-submission inlämnad till FDA för Neo100

Som ett led i det regulatoriska godkännandet i USA har under kvartalet en pre-submission lämnats in till Food and Drug Administration (FDA) som är den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. En pre-submission ger möjlighet att få återkoppling från FDA innan inlämning av den slutliga ansökan för ett marknadsgodkännande i USA kommer att ske. Vi samarbetar i denna process med en amerikansk regulatorisk konsult med gedigen erfarenhet inom neonatologi. Flera av konsulterna har även bakgrund från FDA. Ett möte med FDA för att erhålla återkoppling på pre-submission, kommer att äga rum inom den närmaste tiden. Syftet med mötet är att tillse att det finns en gemensam syn gällande den dokumentation som behövs för det formella ansökningsförfarandet. Pre-submission är ett viktigt förberedande steg som kommer att utgöra stöd för att definiera den mer precisa behovsbilden men även för att tidsmässigt kunna bedöma när en slutlig ansökan kan lämnas in till FDA. Parallellt med det regulatoriska arbetet har vi även påbörjat arbetet med att ta fram en försäljnings- och marknadsplan för USA. I detta arbete ingår att utvärdera olika försäljningskanaler och kontakta opinionsledare och ledande forskare på den amerikanska marknaden för att inhämta mer kunskap och bygga relationer. Den initiala responsen som vi fått är mycket positiv.

Fortsatta marknadsföringsinsatser

Förutom det förberedande arbetet på den amerikanska marknaden fortsätter vi våra insatser med att marknadsföra våra produkter tillsammans med våra distributörer. Vi kommer att deltaga på ett större antal internationella kongresser under året och det är otroligt glädjande att vi framöver kommer att ställa ut produkterna fysiskt. Vi vet att responsen är fantastisk när kunderna kan testa och uppleva produkten på plats. Satsningarna på sociala medier fortgår och vi får många bevis på att det ger resultat. Ett exempel är att jag i januari utnämndes som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom medicinteknisk utrustning 2022 av The Healthcare Technology Report. Detta visar att Monivent nu uppmärksammas internationellt och intresset för bolaget och våra produkter växer.

Störningar i leveranskedjan

Intresset för våra produkter är stort och ökande, men störningar i leveranskedjan kan komma att påverka våra leveranstider framåt. Vi har hittills lyckats parera situationen gällande komponentbrister men några av våra leverantörer har nu meddelat leveransförseningar. Detta är naturligtvis olyckligt mitt i en lansering av Neo100 men vi bedömer att vi inte kommer att tappa några affärer på grund av förseningarna. Dock kommer vi behöva förlänga leveranstiderna till våra distributörer och därmed kommer vissa intäkter att skjutas fram. Vi kommer naturligtvis fortsätta att leverera det vi har på lager och arbetar tillsammans med våra leverantörer för att lösa situationen på bästa sätt. En situation som främst beror på den globala utmaningen med materialförsörjning och logistik men även på grund av överträffade försäljningsprognoser.

DELÅRSRAPPORT Q1 2022 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-05-18 Monivent AB – Delårsrapport för första kvartalet 2022


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024