Press & news


Monivent AB – Delårsrapport för första kvartalet 2023

9 May - 2023

Press

Större klinisk studie visade positiva resultat. Fortsatt komponentbrist under Q1 men förväntade lättnader.

Första kvartalet, januari-mars 2023

  • Nettoomsättning uppgick till 400 (1 238) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 4 778 (4 320) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 413 (-3 061) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Större klinisk studie med Neo100 avslutad
  • Återkommande köp av Neo100 från strategiskt viktig kund
  • Vetenskaplig publikation påvisar nyttan av Neo Training

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • Klinisk studie visar att användning av Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda

VD har ordet

MÅNGA POSITIVA NYHETER MEN KOMPONENTBRIST PÅVERKADE FÖRSÄLJNINGEN

Klinisk studie avslutad med positiva resultat
En stor och viktig händelse under första kvartalet var att den hittills största kliniska studien där Neo100 används avslutades. Resultaten visade att användning av Monivent Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda. Detta är ett genombrott för Monivent och ger viktig evidens kring produktens medicinska potential. Studien, som omfattade 90 barn, genomfördes på neonatalintensivavdelningen och förlossningen på Medicinska Universitetssjukhuset i Wien. Studien jämförde andelen manuell ventilering inom rekommenderat volymintervall, med eller utan återkoppling från Neo100. Resultaten presenterades efter kvartalets utgång på Pediatric Academic Societies (PAS) årliga möte. PAS-mötet samlar tusentals barnläkare och andra vårdgivare över hela världen och är ett partnerskap mellan fyra ledande pediatrikföreningar; American Academy of Pediatrics (AAP), Academic Pediatrics Association (APA), American Pediatric Society (APS) och Society for Pediatric Research (SPR).

Resultaten som presenterades visade att användning av Monivent Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda. Detta innebär att en statistiskt säkerställd högre andel ventileringar skedde inom rekommenderat intervall när man använde Neo100 jämfört med att ingen data presenterades för vårdgivaren. Höga volymer, som i andra studier har associerats med en ökad risk för hjärnskada, kunde också reduceras signifikant när Neo100 användes.

För Monivents del är dessa resultat otroligt viktiga då de visar att den produkt som vi tagit fram hjälper vårdgivaren att göra rätt under ventilering och i förlängningen förbättrar vården av nyfödda. Detta kräver god insikt om användarperspektivet, vilket illustreras av en tidigare studie där en forskningsutrustning användes och där resultaten inte visade signifikanta skillnader. Slutsatsen från denna tidigare studie var att ytterligare studier behövs för att undersöka om ett enklare monitorgränssnitt och strukturerad träning kan leda till ett annat resultat. Studien i Wien visade på ett resultat med signifikant ökad kvalitet på ventileringen när Neo100 användes. Neo100 har tagits fram specifikt för användning i förlossningsrummet, med enkel och tydlig presentation av data och snabb uppstart med tanke på den stressiga och utmanande situation som vårdgivaren befinner sig i. Dessutom är systemet mycket enkelt att använda och erforderlig träning minimal.

Publikation visar på nyttan av Neo Training
Data från ytterligare en studie genomförd på Medicinska universitetssjukhuset i Wien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Publikationen påvisar nyttan av att använda Neo Training under klinisk utbildning. Resultaten från studien där 167 läkarstudenter ingick, visade attfull tillgång till visuell feedback med Neo Training ökade antal ventileringar inom rekommenderat område jämfört med att inte ha tillgång till monitorn. Slutsatsen av studien är att tillgång till utrustning som ger visuell återkoppling för både handledare och studenter avsevärt förbättrar resultaten och kan bidra till upplägget för den framtida utvecklingen av klinisk utbildning. Denna studie visar att Neo Training fyller ett viktigt behov på marknaden i tillägg till Neo100.

Ytterligare köp av Neo100 av schweizisk kund
Under kvartalet fick vi en order från vår schweiziska distributör på ett Neo100-system till Luzerner Kantonsspital i Luzern. Sjukhuset har redan tidigare två system i rutinbruk i förlossningsrummet och på intensivvårdsavdelningen och såg behovet av att addera till ytterligare ett system. Målet för sjukhuset är att införa Neo100 som vårdstandard vid prematura förlossningar. Systemet används för att förhindra överexpansion av lungorna vid ventilering på prematura barn som är den allra känsligaste patientgruppen. Att kunder efter en tids användning av Neo100 ser behovet av att ha mer än ett system, är en indikation på att kunden verkligen upplever nyttan och användbarheten och att de lägger vikt vid att ha produkten tillgänglig för användning på fler barn. Detta är den utveckling vi förväntar att se från fler kunder då det inte är optimalt att flytta runt ett enda Neo100-system från barnbord till barnbord eller från förlossningsrummet till intensivvårdsavdelningen.

Försäljningspåverkan av fördröjd leverans
Förhoppningen var att den elektronikkomponent som saknades för att kunna producera system och bygga upp ett större lager skulle levereras under kvartalet. Tyvärr fördröjdes leveransen vilket påverkade våra försäljningsmöjligheter. Den underliggande efterfrågan på Monivents produkter består men våra distributörer har under inledningen av året upplevt att kunderna hållit en försiktig linje gällande inköp på grund av den ekonomiska situation som råder. Med mer avvaktande hållning i tillägg till leveransproblem, har det varit svårt att genomföra ett framgångsrikt försäljningsarbete. Vår underleverantör har efter kvartalets utgång fått en leverans av den saknade komponenten och vi hoppas få i gång försäljning och lageruppbyggnad så snabbt som möjligt. Lättnader i komponentbristen och med produkter på lager skapas nu förutsättningar för en acceleration under kommande månader. De mycket positiva studieresultaten, både för Neo100 och Neo Training, kommer också med största sannolikhet att öka det redan stora intresset för produkterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-05-9 Monivent AB – Delårsrapport för första kvartalet 2023


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024