Press & news


Monivent AB – delårsrapport för tredje kvartalet 2021

17 Nov - 2021

Press

Ökad nettoomsättning och kommersiell lansering av Neo100

Tredje kvartalet, juli-september 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 303 (35) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 2 992 (1 735) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 689 (-1 700) KSEK

Perioden januari-september 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 634 (223) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 9 719 (5 749) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 085 (-4 213) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Kommersiell lansering av Neo100 på europeisk neonatalkongress
 • Distributörsavtal tecknat för Irland och Nordirland
 • Extra bolagsstämma för inval av nya styrelseledamöter
 • Utmärkelse från EU Business News

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Flera beställningar på Neo100 efter lansering
 • Order till amerikansk distributör på 8 Neo Training-enheter från en och samma kund

VD Karin Dahllöf kommenterar

POSITIV KUNDRESPONS OCH FLERTALET ORDRAR EFTER LANSERING AV NEO100

Kommersiell lansering av Neo100 inledd

I juli var vi redo att inleda den kommersiella lanseringen av Neo100 då vi märkte att länderna så sakta började öppna upp och vi fick möjlighet att åter igen besöka kunder och distributörer. Vi valde att lansera produkten på jENS, en av de viktigaste kongresserna inom neonatologi i Europa. Vi hoppades in i det längsta att kongressen skulle kunna ske fysiskt i Aten enligt plan, men på grund av pandemin, genomfördes den som en ”Live On-line” kongress. Trots farhågor om att en digital kongress skulle begränsa möjlig-heterna att presentera och nå ut med en ny produkt, blev kongressen en betydande framgång för oss. Vi hade ett mycket stort antal besökare i vår digitala monter och vi kunde lämna över ett flertal intresseanmälningar till våra distributörer. Produkten tilldrog sig även ett stort intresse utanför Europa men innan vi börjar bearbeta dessa marknader måste regulatoriska godkännanden och partners finnas på plats.

Ordrar från distributörer och kunder efter lansering

Även våra distributörer har kommit i gång med de lokala lanseringarna av Neo100. I Italien deltog vår distributör Burke & Burke på en nationell neonatalkongress. Återigen tilldrog sig Neo100 ett stort intresse. Glädjande nog resulterade detta i att Burke & Burke beslöt sig för att utrusta alla sina säljare med demoprodukter. En investering som visar på ett stort engagemang och tro på produkten. Vi ser i slutet av kvartalet en accelerering i antalet ordrar, både från distributörer och slutkunder, men tiden från order till leverans innebär en eftersläpning i rapporterad omsättning.

Fortsatt kommersiellt fokus och distributörsstöd
Den kommersiella satsningen på Neo100 fortsätter med central marknadsföring från Monivents sida parallellt med distributörernas arbete på lokala marknader. Efter lättade restriktioner har vårt resande delvis kunnat återupptas, och vi försöker nu utbilda och stötta våra distributörer i direkta kontakter. Utbildning och en ingående kännedom om produkten utgör en förutsättning för kvalitetssäkrad försäljning till slutkund. Våra distributörers framgång är avgörande för att vi ska lyckas och vår ambition är att ha partners på alla väsentliga marknader. Som ett led i detta arbete har vi under kvartalet tecknat ytterligare ett distributörsavtal, denna gång med Norso Medical Ltd för Irland och Nordirland. Dessa marknader är intressanta för oss med många viktiga centers och ledande experter inom neonatologi.

Genombrott för Neo Training i USA

Parallellt med aktiviteterna i Europa för Neo100 har vår distributör på andra sidan Atlanten, Echo Healthcare, säkrat en imponerande order för Neo Training. Kontraktet gäller 8 enheter och är en del av ett större utbildningspaket till en och samma kund. Kunden är ett amerikanskt universitet med sjuksköterskeutbildning och Neo Training-systemen kommer att installeras på flera olika, geografiskt spridda, utbildningsenheter. Försäljningen validerar den potential och det omfattande behov som finns för träningsutrustning på sjukhus, högskolor och universitet. Echo Healthcare har genom sin specialistkunskap inom simuleringsträning och med ett komplett utbildningspaket av produkter, visat att det är en partner att räkna med inom hälsovårdsutbildning i USA.

Nu fortsätter vi satsa med oförminskad styrka

Monivent har nu två viktiga produkter på marknaden och vi fortsätter med oförminskad styrka att sprida kunskap och information om dessa. Det är alltid en utmaning att vara en pionjär inom ett område, speciellt som en mindre aktör, men med den respons vi fått från slutkunder, opinionsledare och distributörer känner vi oss övertygade om att vi kommer att lyckas. Det är svårt att ändra inarbetade rutiner och värderingar över en natt, men vi har produkterna, försäljningskanalerna och kompetenserna inom bolaget för att kunna lyckas. Som ett led i det senare är vi väldigt glada över att kunna välkomna två nya styrelseledamöter, Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattsson, invalda på den extrastämma som hölls i augusti.

Ytterligare ett bevis på att Monivent börjar märkas i omvärlden, är tilldelningen av utmärkelsen Scandinavian Business Awards i kategorin ”Best Medical Devices Manufacturer 2021”. En del av motiveringen löd ”Trots att de senaste 18 månaderna främst har definierats av intensiva omvälvningar och osäkerhet, finns det företag i Skandinavien som har anammat innovation och uppnått tillväxt trots att oddsen var emot dem”. 2021 har verkligen inneburit omvälvningar och osäkerhet också för Monivent, men året har även inneburit ett avstamp för en ny, innovativ produkt och möjligheten till en förbättrad vård för våra nyfödda. Med den positiva respons som vi fått på våra produkter, är det med stor glädje och tillförsikt som vi ser framtiden an.

DELÅRSRAPPORT Q2 2021 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-11-17 Monivent AB – delårsrapport för tredje kvartalet 2021


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024