Press & news


Monivent AB ingår avtal om vederlagsfri garanti inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

2 Feb - 2021

Press

Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avtalat om vederlagsfri garanti inför lösenperioden av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vilken inleds den 11 februari 2021 och pågår till och med den 4 mars 2021. Garantin, som är en vederlagsfri ”top-down-garanti”, uppgår till cirka 1,12 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av det belopp Bolaget högst kan erhålla genom optionsinlösen.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 1
Styrelsen i Monivent beslutade i januari 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2019, att genomföra en publik emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Totalt emitterades 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under perioden från och med den 11 februari 2021 till och med den 4 mars 2021 ger optionsinnehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Totalt kan inlösen av teckningsoptioner tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader. Information om hur optionsinnehavare går tillväga för att nyttja TO 1 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på Bolagets (www.monivent.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor i samband med att nyttjandeperioden inleds.

Top-down-garanti avseende teckningsoptioner av serie TO 1
Monivent har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 1,12 MSEK, vilket motsvarar cirka 15 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. Garantin har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. För garantin utgår ingen ersättning.

Garantin är en så kallad ”top-down-garanti”, vilket innebär att om TO 1 nyttjas till cirka 85 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 15 procent upp till fulltecknad TO 1. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission (med stöd av bemyndigande från 2020 års årsstämma) som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen, vilken uppgår till 8,20 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 1 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp. Nedanstående parter har ingått avtal om vederlagsfri garanti.

Namn                              Garantiåtagande
Per Nilsson                      716 999,80 SEK
Mikael Blihagen             399 996,00 SEK
Totalt                              1 116 995,80 SEK

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

”Bilaga:”Monivent AB ingår avtal om vederlagsfri garanti


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024