Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB – kvartalsrapport för första kvartalet 2020

18 May - 2020

Press

Övertecknad emission inför notering på Spotlight Stock Market. Utvärderingsavtal tecknat med distributör i Australien. Ökad nettoomsättning.

Första kvartalet, januari-mars 2020

  • Nettoomsättning uppgick till 103 (0) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 2 088 (1 555) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 308 (-942) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Emission tecknad till 181%
  • Notering på Spotlight Stock Market
  • Utvärderingsavtal tecknat med distributör i Australien
  • Begränsad påverkad av Covid-19-pandemin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • EC-certifikat erhållet från anmält organ

 

VD Karin Dahllöf kommenterar

Övertecknad emission och försäljning till nya kunder
Första kvartalet 2020 var ett omtumlande kvartal, inte bara för Monivent utan för alla och envar. En emission som tecknades till 181% och notering på Spotlight Stock Market kom helt i skymundan av den pågående Covid-19-pandemin. Under kvartalet påverkades Monivent endast i begränsad utsträckning och då framförallt i form av försenade leveranser från våra underleverantörer. Vi använder främst svenska underleverantörer men blev ändå indirekt drabbade eftersom komponenter försenades från Kina. Trots detta kunde vi leverera ett antal Monivent Neo Training-system till nya kunder och vi ökade försäljningen jämfört med såväl föregående period som med motsvarande period 2019.

Nya vägar att nå ut till kund
Möjligheten att bedriva marknadsföring och försäljning under senare delen av kvartalet påverkades naturligtvis då fysiska besök på sjukhusen inte har varit möjliga varken för oss eller våra distributörer. Vissa, påbörjade försäljningsaktiviteter kunde fortgå på distans men möjligheter till nya införsäljningar och produktdemonstrationer har varit mycket begränsade. Monivent deltog i två internationella kongresser, i Frankrike och Tyskland, i början på året men ytterligare planerade event har sedan dess ställts in. Kongresser specifikt riktade mot vår målgrupp har hittills varit vårt absolut bästa sätt att träffa potentiella kunder men vi hittar i rådande situation andra vägar att nå ut. Ett exempel är marknadsföring av våra produkter i flera välbesökta webinar som ersätter kongresser och är riktade till vår målgrupp.

Avtal tecknat med distributör i Australien
Även långt gånga förhandlingar med potentiella distributörer i Europa avstannade temporärt då de flesta av de aktuella bolagen även säljer utrustning till intensivvårdsavdelningar, såsom respiratorer, och av förklarliga skäl låg fokus på dessa produkter. I tillägg till de utvärderingsavtal som förra året tecknades med distributörer i Storbritannien/Irland, Österrike och Finland tecknades i slutet av mars ett avtal med Fusion Healthcare i Australien. Det kan tyckas något märkligt att satsa på en så avlägsen marknad i tillägg till Europa men detta är en marknad där vi upplevt ett stort intresse för Monivents produkter sedan många år tillbaka. Vi har redan tidigare sålt Monivent Neo Training direkt till kunder i Australien och landet har några av världens främsta forskargrupper inom vårt område. Det är därför mycket glädjande att ha en partner på plats på denna viktiga marknad redan nu, med stor erfarenhet av produkter inom vårt marknadssegment och bred kundkännedom inom vår målgrupp.

Notering på Spotlight Stock Market
Monivent noterades på Spotlight Stock Market den 17 mars. Det som skulle bli en dag fylld av klockringning och firande blev en något mer stilla tillställning på kontoret. Nyheten om noteringen plockades upp av några tyska och schweiziska tidningar som påstod att vi var det enda bolag i USA och Europa som noterades under andra halvan av mars, mitt i Corona-krisen! I ett förändrat börsklimat kunde timingen för notering kanske kunnat vara bättre men vad som inte har förändrats, är att ungefär vart 20:e nyfött barn fortfarande behöver hjälp med att komma igång med andningen. Vi på Monivent arbetar därför oförtrutet vidare med att ta fram en produkt som kan hjälpa vårdgivaren att säkerställa en skonsam behandling och världen har i ljuset av covid-19-pandemin än mer fått upp ögonen för den här typen av verksamhet.

EC-certifikat efter kvartalets utgång
Vi har efter kvartalets utgång erhållit det EC-certifikat från vårt anmälda organ RISE som ger oss rätt att CE-märka vår kliniska produkt Monivent Neo100. Att RISE har utfärdat ett EC-certifikat för Monivent Neo100 innebär att de har granskat företagets interna processer och produktens tekniska dokumentation och att företaget därmed uppfyller kraven för att få CE-märka och sälja produkten i Europa. Det är alltså vi som tillverkare som själva CE-märker produkten men EC-certifikatet är en förutsättning för att få lov att göra detta och ett stort och nödvändigt steg i processen. CE-märkning av Monivent Neo100 kommer att ske när produktionssteget är helt avslutad och vi har en produkt färdig för leverans till kund. Med CE-märkning på plats kommer vi att initiera studier för marknadsföring och påbörja försäljningen till utvalda kunder och referenssjukhus enligt tidigare kommunicerad plan.

När situationen med pandemin lättar har Monivent bra förutsättningar att komma igång med både studier och försäljning. Med genomförd emission, EC-certifikat och fullt fokus från ett dedikerat team ser vi ljust på framtiden.

KVARTALSRAPPORTEN FÖR JANUARI–MARS 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: Monivent Delårsrapport Q1 2020


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024