Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB (publ) genomför riktad nyemission om 15,3 MSEK för att accelerera kommersialiseringen på nyckelmarknader

2 Sep - 2020

Press

Styrelsen för Monivent AB (publ) (“Monivent” eller “Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Monivents årsstämma den 19 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 1 330 000 aktier till cirka tio externa investerare med erfarenhet av investeringar inom medicinteknikbranschen (”Nyemissionen”). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 11,50 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget cirka 15,3 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 14 procent jämfört med Moniventaktiens stängningskurs den 1 september 2020.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, säkra kapital för en acceleration av Bolagets kommersialisering av produkter för säker och effektiv ventilation av nyfödda som behöver andningsstöd vid födseln, men även förstärka aktieägarbasen i Bolaget.

”Med en offensiv emission som denna kan vi accelerera kommersialiseringen av Neo100, vår produkt för klinisk användning i förlossningsrummet. Vi har redan idag ett antal distributörsavtal på plats för vår produkt inom träning och utbildning, Neo Training, och kan genom detta kapitaltillskott också satsa med full kraft på registrering och lansering av Neo100 i fler länder och snabbare än vad som tidigare planerats och kommunicerats. Injektionen kommer i ett avgörande läge för att bygga ett starkt Monivent för framtiden”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Nyemissionen har tecknats av cirka tio externa investerare, genom bolag eller privat, med erfarenhet av investeringar inom medicinteknikbranschen. Bland investerarna förekommer inga befintliga aktieägare eller till Bolaget närstående personer. Nyemissionen förväntas inbringa cirka 15,3 miljoner kronor före emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till högst 1,0 miljon kronor). Teckningskursen har fastställts till 11,50 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 1 september 2020. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett anbudsförfarande, varigenom ett flertal investerare fått möjlighet att inkomma med anbud. I ljuset av denna process är det styrelsens uppfattning att teckningskursen är marknadsmässig.

Monivent har sedan noteringen på Spotlight Stock Market den 17 mars i år kommunicerat ett flertal betydande framsteg i utvecklingen och kommersialiseringen av Bolagets produkter. Den 16 juli meddelades att Neo100, Bolagets produkt för klinisk användning, CE-märkts och att de första enheterna levererats till kliniska center i Frankrike och Österrike. Monivent har också ingått distributörsavtal med ledande leverantörer av medicinteknisk utrustning i Bolagets marknadsnisch både i Europa och i Australien. Bland annat tillkännagavs nyligen ett distributörsavtal med Medcare Visions för den viktiga tyska marknaden. Distributörsavtalen har hittills varit fokuserade på Monivents produkt avsedd för träning av vårdpersonal men nu riktas fokus även mot den större kliniska marknaden.

”Med en nyemission får vi möjlighet att öka takten och fokusera på våra nyckelmarknader där specifikt den amerikanska marknaden är viktig för oss. Vi kan därmed påbörja processen mot ett regulatoriskt godkännande tidigare än beräkna. Detta innebär att vi kommer att göra våra produkter tillgängliga för fler potentiella kunder, som sedan länge uttryckt behovet av en produkt som Neo100 i sitt dagliga arbete inom förlossningsvården.”, fortsätter Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Nyemissionen förväntas innebära att antalet aktier i Monivent ökar med 1 330 000, från 5 354 958 till 6 684 958, och att aktiekapitalet ökar med 332 500 kronor, från 1 338 739,50 kronor till 1 671 239,50 kronor. Nyemissionen innebär vidare en utspädning för Monivents befintliga aktieägare om cirka 20 procent. De nya aktierna förväntas upptas till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att de teckningsberättigade erlagt betalning för aktierna och Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Monivent har i samband med Nyemissionen anlitat Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission som emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2020.

Om Monivent
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Monivent AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. Något prospekt kommer inte att upprättas med anledningen av Nyemissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörlig vikt bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess offentliggörande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Bilaga: 2020-09-02 Monivent AB (publ) genomför riktad nyemission om 15,3 MSEK för att accelerera kommersialiseringen på nyckelmarknader


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024