Press & news


Monivent AB tillförs cirka 7,4 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission

9 Mar - 2021

Press

Den 4 mars 2021 avslutades nyttjandeperioden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) som emitterades i samband med Bolagets emission av units i februari 2020. Totalt nyttjades 846 608 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 93,25 procent. Bolaget har, som tidigare kommunicerats, avtalat om vederlagsfri garantiteckning med Per Nilsson och Mikael Bilhagen. Därav har styrelsen för Monivent idag, den 9 mars 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Per Nilsson och Mikael Blihagen motsvarande totalt 502 315,60 SEK, vilket motsvarar emissionslikvid för det antal optioner som ej nyttjades i optionsinlösen. Monivent tillförs därmed totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader.

VD Karin Dahllöf kommenterar:
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som visat intresse och förtroende för vår verksamhet. Vi har nu säkerställt ytterligare finansiering för att bland annat kunna accelerera marknadsaktiviteterna för Monivent Neo100 och utöka interna resurser, vilket sätter oss i en trygg position för fortsatt utveckling av bolaget.

Optionsinlösen av TO 1
Totalt nyttjades 846 608 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 93,25 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) har styrelsen i Monivent idag, den 9 mars 2021, beslutat att, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomföra en riktad nyemission om 61 258 aktier till Per Nilsson och Mikael Blihagen fördelat enligt nedan:

Namn                                 Garantiåtagande
Per Nilsson:                         39 322 aktier
Mikael Blihagen:                21 936 aktier

Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 1 om 8,20 SEK. Genom TO 1 och den riktade nyemissionen tillförs Monivent totalt cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar den totala emissionslikvid som TO 1 kunde inbringa vid fullt nyttjande. Emissionskostnaderna beräknas preliminärt uppgå till cirka 0,7 MSEK. När aktierna från TO 1 och den riktade nyemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 7 592 824 och aktiekapitalet att uppgå till 1 898 206,00 SEK.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) är emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2021, klockan 16:20.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-03-9 Monivent AB tillförs cirka 7,4 MSEK genom optionsinlösen och riktad nyemission


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024