Press & news


Monivent meddelar sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

26 Feb - 2021

Press

Den 2 mars 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units i februari 2020. Nyttjandeperioden löper till och med den 4 mars 2021. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie. Teaser och anmälningssedel hålls tillgängliga på Monivents (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast den 4 mars 2021, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 2 mars 2021.

TO 1 i sammandrag
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Det finns 907 866 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Monivent cirka 7,4 MSEK för emissionskostnader.
Garantiåtaganden: Det finns avtal om vederlagsfritt garantiåtagande (top-down) om cirka 15 procent av den totala emissionsvolymen.
Antal utestående aktier: 6 684 958 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 55 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Monivent öka med 907 866 till 7 592 824 och aktiekapitalet kommer öka med 226 966,50 SEK till 1 898 206,00 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12 % baserat på antalet aktier i Monivent efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) är emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-02-26 Monivent meddelar sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024