Press & news


Monivent tillförs cirka 1,2 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2

27 Jun - 2023

Press

Monivent AB (publ) (“Monivent” eller “Bolaget”) genomförde under hösten 2022 en emission av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Totalt utnyttjades 644 295 Teckningsoptioner för teckning av nya aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 73,95 procent.

Totalt utnyttjades 644 295 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 73,95 procent av samtliga Teckningsoptioner, för teckning av totalt 644 295 aktier. En Teckningsoption berättigade till teckning av en ny aktie i Monivent till en teckningskurs per aktie om 1,9 SEK. Genom de utnyttjade Teckningsoptionerna tillförs Monivent därmed cirka 1,2 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Monivent med 644 295 aktier, från 10 206 769 till 10 851 064 aktier. Aktiekapitalet ökar med 161 073,75 SEK, från 2 551 692,25 SEK, till 2 712 766,00 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 5,94 procent baserat på antalet aktier i Monivent efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2023 kl. 09.15 CET.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-06-27 Monivent tillförs cirka 1,2 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024