Press & news


Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

8 Dec - 2022

Press

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units under perioden från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget även en riktad emission av units (”Riktade Emissionen”). Totalt emitterades 572 524 units i Företrädesmissionen och 102 000 units i den Riktade Emissionen, båda till en teckningskurs per unit om 15,6 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, som tecknades till cirka 81 procent, uppgick till cirka 12 MSEK och emissionslikviden för den Riktade Emissionen uppgick till cirka 1,6 MSEK (före emissionskostnader).

 Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt ”Emissionerna”) är nu registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 12 december 2022. Avstämningsdag är den 14 december 2022, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO2. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 16 december 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 16 december 2022.

Genom Emissionerna ökar antalet aktier i Monivent med 2 613 945, från 7 592 824 aktier till 10 206 769 aktier. Aktiekapitalet ökar med 653 486,25 SEK, från 1 898 206,00 SEK till 2 551 692,25 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 25,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

Teckningsoptioner av serie TO2
Genom Emissionerna emitteras även 871 315 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 871 315 aktier i Bolaget. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Monivent under teckningsperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 9 SEK och inte heller lägre än 0,25 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till cirka 6,9 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 192 328,75 SEK.

För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 871 315 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 217 828,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 7,9 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga: 2022-12-8 Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024