Press & news


Rättelse: Monivent offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

24 Nov - 2022

Press

I det pressmeddelande Monivent AB publicerade kl 09:15 idag, den 24 november 2022, ” Monivent offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission”, förekom felaktig information avseende teckningen och teckningsgraden i Företrädesemissionen till följd av administrativt fel, vilket medförde att vissa tecknade units kom att anmälas sent. Det faktiska utfallet för Företrädesemissionen blev 769 315 units, motsvarande en teckningsgrad om totalt cirka 81 procent. En korrigerad version av pressmeddelandet följer nedan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av units (”Företrädesemissionen”) samt den riktade emission av units (”Riktade Emissionen”) som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 september 2022. Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 22 november 2022, har tecknats till cirka 12 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 81 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vidare har ett fåtal på förhand vidtalade externa investerare tecknat och tilldelats samtliga units i den Riktade Emissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 572 524 units tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Antalet units som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 196 791 units, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemission. Därmed kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir tecknad till cirka 81 procent, uppgår, med en teckningskurs per unit om 15,6 SEK, totalt till cirka 12,0 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka för Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen sammantaget uppgår till cirka 1,15 MSEK inklusive garantikostnader som uppgår till 0,5 MSEK). Genom Företrädesemissionen ökar Monivents aktiekapital med 576 986,25 SEK och antalet aktier ökar med 2 307 945 aktier.

“Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare. Att vi trots rådande finansiella klimat kunnat attrahera så många att teckna i emissionen är mycket glädjande. Emissionen säkerställer kapital för bolagets accelererande produktlansering och marknadsexpansion och skapar en stabil finansiell position som låter oss fortsätta vår framgångsresa och tillvarata den stora potential vi ser i bolaget.” kommenterar Bolagets VD Karin Dahllöf.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 7 november 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (”BTU”) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Detta beräknas ske omkring vecka 49, 2022. En (1) BTU innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoptioner av serie TO2

Genom Företrädesemissionen emitteras även 769 315 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 769 315 aktier i Bolaget. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Monivent under teckningsperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 9 SEK och inte heller lägre än 0,25 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till cirka 6,9 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 192 328,75 SEK.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Eftersom Företrädesemissionen tecknats till cirka 81 procent kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Oaktat detta har garanterna rätt till avtalad garantiersättning. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättning genom units motsvarande tolv (12) procent av sina garantiåtaganden (”Ersättningsunits”). Eftersom Företrädesemissionen inte fulltecknats, tecknas och tilldelas dessa Ersättningsunits inom ramen för Företrädesemissionen. Därmed besparas Bolaget kostnader förbundna med genomförande av ytterligare en emission av units, vilket styrelsen anser vara positivt för Bolaget och dess aktieägare.

Utfall i den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen, som genomfördes till samma teckningskurs och i huvudsak samma villkor som Företrädesemissionen, omfattade 102 000 units av samma typ som i Företrädesemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget hade på förhand erhållit bindande teckningsåtaganden i den Riktade Emissionen på hela emissionsbeloppet från ett fåtal på förhand vidtalade externa investerare. Dessa investerare har nu tecknat och tilldelats samtliga units i den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 76 500,00 SEK genom en ökning av högst 306 000 antal aktier. Genom den Riktade Emissionen emitteras även 102 000 Teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 102 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 25 500,00 SEK och antalet aktier ökar med högst 102 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 0,9 MSEK.

Total ökning av antal aktier och aktiekapital

Sammantaget medför Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt ”Emissionerna”) att antalet aktier i Monivent ökar med 2 613 945 aktier från 7 592 824 aktier 10 206 769 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 653 486,25 SEK från 1 898 206,00 SEK till 2 551 692,25 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 25,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 871 315 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 217 828,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 7,9 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 15.30 CET.

 

 Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bilaga: 2022-11-24 Rättelse: Monivent offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024