Press & news


Valberedningens förslag till Monivent AB:s årsstämma 2024

4 Jun - 2024

Press

Valberedningen i Monivent AB (publ) (”Bolaget”) har under sitt arbete fokuserat på att se över att styrelsen har en fortsatt kompetent, effektiv och snabbrörlig sammansättning. Som ett led i detta föreslår valberedningen att styrelsen minskas från sex (6) styrelseledamöter till fyra (4). Även arvoderingen till styrelseledamöterna har setts över i syfte att sänka Bolagets kostnader och stärka Bolagets finansiella ställning för att bygga vidare för framtida tillväxt.

Som komplettering till kallelsen till årsstämman som Bolaget offentliggjorde den 8 maj 2024 genom pressmeddelande offentliggör Bolaget härmed valberedningens förslag avseende punkterna 2 samt 10-14 i förslaget till dagordning vid årsstämman. Valberedningen, som bestått av Patrik Sjöstrand (utsedd av Almi Invest AB), Pontus Johansson (utsedd av Medicreate AB), Louise Brudö (utsedd av Chalmers Ventures AB) samt Philip Isell Lind af Hageby (utsedd av Rosall AB), föreslår:

att Fredrik Sjövall väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra (4) (tidigare sex) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med etthundratjugofemtusen (125 000) (tidigare 185 000) kronor till styrelseordförande och med sextiotusen (60 000) (tidigare 83 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson och Camilla Myhre Sandberg omväljs, samt att Susanna Andreasson väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pontus Johansson, Lars Mattsson och Clas Runnberg har avböjt omval.

att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande, samt

att RSM Göteborg KB väljs till revisionsbolag. RSM Göteborg KB har upplyst att auktoriserade revisorn Patrik Högström utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2023 fortsatt ska gälla intill det att bolagsstämma beslutar annat.

Beskrivning av föreslagen ledamot
Susanna Andreasson, född 1993, har en Civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Idag arbetar Susanna som Head of Corporate Development and M&A Manager på Consilium Safety Group och har tidigare erfarenhet som bland annat Managementkonsult på Montell & Partners, med fokus på strategi, M&A och organisation. Susanna är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Susanna innehar 52 925 aktier i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-06-4 Valberedningens förslag till Monivent AB:s årsstämma 2024


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024