Investors

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns.

Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Årsstämma 2023

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2023 kl. 12:00 i Bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 11:30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 24 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till monivent@fredersen.se eller per post till Monivent AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 24 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.monivent.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Fredrik Sjövall (omval)
12.2 Mattias Carlsson (omval)
12.3 Pontus Johansson (omval)
12.4 Clas Runnberg (omval)
12.5 Lars Mattsson (omval)
12.6 Camilla Myhre Sandberg (omval)
13. Val av styrelseordförande
13.1 Fredrik Sjövall (omval)
14. Val av revisor
14.1 Patrik Högström (omval)
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2023:1 för medarbetare i Bolaget
a. Antagande av LTI 2023:1
b. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part
17. Stämmans avslutande