Investors


IPO

Teckningstiden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 20 februari 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 35,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 181 procent. Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare.

Teckning och tilldelning

Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 181 procent. 2 723 598 nya aktier samt 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att nyemitteras. I samband med noteringsemissionen kommer den bryggfinansiering om cirka 6,3 MSEK som Bolaget tog upp under sommaren 2019 samt tillkommande kompensation till brygglånegivarna om cirka 1,3 MSEK, att kvittas mot units. Monivent tillförs därmed cirka 12,1 MSEK före övriga emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK (9 procent av den initiala emissionsvolymen). Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 25 februari 2020. Tecknare som inte tilldelas units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital

När Monivents nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 5 354 958 aktier och aktiekapitalet uppgå till 1 338 739,50 kronor.

Första handelsdag

Första dag för handel i Monivents aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är planerad att bli den 17 mars 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet “MONI” med ISIN-kod SE0013512282. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet ”MONI TO1” med ISIN-kod SE0013748878.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med emissionen och planerad notering på Spotlight Stock Market.