Press & news


Monivent AB avser att genomföra en riktad nyemission till ny långsiktig investerare som efter emissionen kommer att äga mer än 10% av aktierna i bolaget

8 Feb - 2024

Press

Monivent AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har för avsikt att genomföra en nyemission om 3 062 030 aktier med stöd av det bemyndigande som beslutades av Monivents extra bolagsstämma den 4 januari 2024, till en teckningskurs om 0,51 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar kursen i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Genom den riktade emissionen som tecknas av Rosall AB kommer Monivent att tillföras ca 1,56 MSEK. Rosall AB är ett investmentbolag med Philip Isell Lind af Hageby som huvudägare. Rosalls investering innebär att Monivent skapar bättre förutsättningar för bolaget att genomföra de planer som tidigare kommunicerats, att realisera identifierad försäljningspotential och att uppnå lönsamhet. Innan emissionen kan genomföras måste investeringen enligt FDI-regelverket anmälas och granskas av Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”) då Monivent räknas som skyddsvärd verksamhet och investeringen gör att Rosalls totala aktieinnehav kommer att överstiga 10% av rösterna i Bolaget.

Philip Isell Lind af Hageby är i dag VD på Consilium Safety Group och har tidigare varit VD på bland annat det då börsnoterade bolaget Adapteo Group. Philip har stor erfarenhet av att få bolag lönsamma och skapa tillväxt.

”Vi anser att Monivent har en viktig och kommersiellt intressant produkt som är långt från sin fulla potential, dessutom till en attraktiv värdering. Vi ser fram emot att arbeta aktivt med bolaget och stötta styrelse och ledning i bolagets fortsatta tillväxtresa”, säger Philip Isell Lind af Hageby.

”Vi är väldigt tacksamma för det stöd och förtroende som vår nya aktieägare uttrycker med denna investering. Det betyder mycket för oss att få in ytterligare kapital och kompetens vilket ger oss möjlighet att nå vårt viktigaste mål, vilket är lönsamhet. Detta genom att ta till vara den stora försäljningspotential som vi ser samt uppnå nödvändiga regulatoriska godkännande, inte minst på den amerikanska marknaden”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 09.15 CET.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-02-8 Monivent AB avser att genomföra en riktad nyemission till ny långsiktig investerare som efter emissionen kommer att äga mer än 10% av aktierna i bolaget


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024