Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB – delårsrapport för första kvartalet 2021

18 May - 2021

Press

Första försäljningen av Neo 100 och lyckad optionsinlösen som stärker bolaget kassa

Första kvartalet, januari-mars 2021

  • Nettoomsättning uppgick till 204 (103) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 3 085 (2 088) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 880 (-1 308) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Första försäljningen av Neo100
  • Positiva resultat från studier med Neo100 och lanseringsförberedelser på utvalda marknader
  • Stärkt kommersiellt fokus genom tre nya rekryteringar av nyckelpersoner
  • Avtal tecknat med distributör i Italien
  • Avtal om vederlagsfri garanti tecknad inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO 1
  • Nyttjandeperiod för Monivents teckningsoptioner av serie TO 1
  • Optionsinlösen och riktad nyemission tillförde bolaget ca 7,4 MSEK

VD har ordet
Ett kvartal med ytterligare uppväxling 

Positiva studieresultat lägger grunden för lansering av Neo 100
Med ett händelserikt 2020 bakom oss, inkluderande CE-märkning och leverans av de första Neo100-systemen avsedda för marknadsföringsändamål, gick vi in i årets första kvartal med optimism och framtidsanda. Vår initiala plan var att studierna skulle vara slutförda och att vi skulle vara redo att börja lansera Neo100, vår produkt för klinisk användning. Tyvärr satte covid-19 pandemin käppar i hjulet för oss och studierna har tagit längre tid än beräknat vilket påverkat lanseringen. Våra distributörer har, liksom samhället i stort, varit drabbade av restriktioner och lockdowns. De har inte kunnat besöka kunder vilket också har drabbat försäljningen av Neo Training, vår produkt för träning och utbildning. Det är därför extra glädjande att studieresultaten från studierna med Neo100 är mycket positiva och även att det totala antalet barn som nu är inkluderade är tillräckligt många för att vi ska kunna gå vidare med våra lanseringsförberedelser.

Första försäljningen av Neo 100 och utbyggt distributionsnätverk
Trots att vi officiellt inte lanserat Neo100 sålde vi under kvartalet våra första system till en av våra sam-arbetspartners. Vi har dessutom genom deltagande i digitala kongresser och genom intensifierad digital marknadsföring erhållit både intresseanmälningar och offertförfrågningar från andra potentiella kunder. Samtidigt som det är oerhört frustrerande att inte kunna komma ut och träffa dessa kunder, är det oerhört värdefullt att kunna påbörja en lansering med vetskapen om att det finns ett stort intresse för produkterna på marknaden. För att möta detta intresse, byggde vi under 2020 upp ett nätverk av distributörer på våra nyckelmarknader och under årets första kvartal skrev vi ett avtal för Neo Training med den italienska distributören Burke & Burke S.p.A. Bolaget är marknadsledande inom neonatalvård och intensivvård med stor kompetens inom lungmedicin och andningsvård. Detta innebär att vi har en kunnig och insatt partner inom vårt produkt- och kundområde på ytterligare en marknad i Europa.

Nya rekryteringar på plats
I mars fick Monivent en välkommen förstärkning i form av tre nya rekryteringar. Genom dessa kommer vi att tillföras resurser och kompetens inom internationell marknadsföring, produktregistreringar och regelverk samt sourcing och produktion. På sälj- och marknadssidan tillträdde Maria Sipos i rollen som Commercial Product Manager. Maria har en gedigen bakgrund inom marknadsföring och product management i bolag som HemoCue, XVIVO Perfusion och Vitrolife. Martin Kurz rekryterades till rollen som QA/RA Manager, ett område som han har mångårig erfarenhet inom från bland annat Mölnlycke, Cochlear och Nobel Biocare. Slutligen har Philip-Jan Flebus rekryterats som R&D Engineer inom mekanik, med bland annat ansvar för bolagets externa leverantörer och tillverkningspartners. Han kommer närmast från Alten Group med uppdrag för ett flertal medicintekniska bolag.

Ytterligare finansiering
I mars avslutades nyttjandeperioden i Monivent teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med bolagets emission av units i februari 2020. Den totala nyttjandegraden uppgick till cirka 93 procent. Totalt tillfördes bolaget (inkl vederlagsfri garanti) cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader. Med hjälp av denna finansiering kan vi ytterligare accelerera marknadsaktiviteterna för Monivent Neo100 och även utöka våra interna resurser, vilket sätter oss i en trygg position för fortsatt utveckling av bolaget.

 

Vi upplever ett stort och ökande intresse för våra produkter. Med ett gediget distributörsnätverk på plats och genom våra nyanställningar kommer vi att kunna öka bolagets kommersialisering nämnvärt. Nu står vi starka, både finansiellt, kommersiellt och kompetensmässigt, och är redo att möta våra kunder när omständigheterna så tillåter.

DELÅRSRAPPORT Q1 2021 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 maj 2021 kl. 08:45

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-05-18 Monivent AB – delårsrapport för första kvartalet 2021


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024