Press & news


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MONIVENT AB (PUBL)

30 Sep - 2022

Press

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, kallas härmed till extra bolagsstämma den 1 november 2022.

Den extra bolagsstämman i Monivent AB (publ) (nedan ”Monivent” eller ”Bolaget) kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Monivent välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 november 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 oktober 2022, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 31 oktober 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 26 oktober 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.monivent.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 31 november 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Monivent AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller per e-post till monivent@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
  Nina Johnsson
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
  August Ysander
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om
  a. ändring av bolagsordningen
  b. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare
  c. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt

 

Beslutsförslag

Val av ordförande (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Monivent, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås August Ysander eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och c) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt (punkt 6 a)c))

a) Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra styrelsens förslag enligt dagordningens punkt 6 b)–c) behöver bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: ”Aktiekapitalet utgör lägst 2 200 000 kronor och högst 8 800 000 kronor.”

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: ”Antal aktier i bolaget ska vara lägst 8 800 000 och högst 35 200 000.” 

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) enligt följande.

 1. Aktiekapitalet ökas med högst 711 827,250000 kronor genom emission av högst 2 847 309 aktier. Vidare emitteras högst 949 103 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 237 275,750000 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 949 103 aktier.
 1. De nya aktierna och Teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) Teckningsoption.
 1. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 4 november 2022 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 1. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 15,6 kronor, varigenom teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 5,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 1. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden och den del av teckningskursen för de aktier som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Rätten att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som per avstämningsdagen den 4 november 2022 äger aktier i Bolaget.
 3. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:i. I första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units.

  ii. I andra hand till annan som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

  iii. I tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 1. Teckningsperioden ska löpa från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022.
 1. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
 1. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
 1. Innehav av en (1) Teckningsoption ger innehavare rätt att under utnyttjandeperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 9 kronor vilket motsvarar 173 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
 1. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 1. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande. 

c) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt enligt följande.

 1. Aktiekapitalet ökas med högst 76 500,000000 kronor genom emission av högst 306 000 aktier. Vidare emitteras högst 102 000 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptioner”). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 25 500,000000 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 102 000 aktier.
 1. De nya aktierna och Teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) Teckningsoption.
 1. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 15,6 kronor, varigenom teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 5,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och antas därmed vara marknadsmässig.
 1. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden och den del av teckningskursen för de aktier som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 1. Rätten att teckna units ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma ett fåtal på förhand vidtalade professionella investerare som inte sedan tidigare är aktieägare i Bolaget. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att stärka aktieägarbasen med strategiska investerare som kan diversifiera ägarstrukturen i Bolaget och skapa förutsättning för fortsatt tillväxt samt bidra till att öka investeringsviljan bland redan befintliga aktieägare i den beslutade Företrädesemissionen, dels att stärka Bolagets finansiella ställning till en högre grad än vad styrelsen bedömer kan inbringas endast genom en företrädesemission.
 1. Teckning av units ska ske på teckningslista från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Betalning för tecknade units ska ske senast den 22 november 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
 1. Innehav av en (1) Teckningsoption ger innehavare rätt att under utnyttjandeperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie och högst 9 kronor vilket motsvarar 173 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.
 1. För teckningsoptionerna gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 1. Den verkställande direktören, eller den han eller hon utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 6 a)–c) antas som ett beslut.

Majoritetskrav
För giltiga beslut under punkten 6 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 7 592 824. Bolaget innehar inga egna aktier.

Anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Monivent AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till monivent@fredersen.se, senast den 22 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Monivent, Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg, och på www.monivent.se, senast den 27 oktober 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i september 2022
Monivent AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-09-30 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MONIVENT AB (PUBL)


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024