Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB – Bokslutskommuniké för 2020

15 Feb - 2021

Press

Ökande intäkter som resultat av fler distributörer på viktiga europeiska marknader. Positiva studieresultat med Neo100 lägger grunden för lansering.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 411 (60) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 3 215 (2 261) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 804 (-1 286) KSEK

Tolv månader, januari-december 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 634 (69) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 8 965 (7 563) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 016 (-4 693) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Initial återkoppling från studier med Neo100 visar förväntade resultat.
 • Ytterligare ett kliniskt center har inkluderats i de kvalitativa studierna för marknadsföringsstöd.
 • De första Neo Training-enheterna har levererats till Nordamerika.
 • Avtal tecknade med Eurocare i Frankrike, MTT i BeNeLux, och Medidyne i Norge och Danmark för distribution av Neo
  Training.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Viktig milstolpe uppnådd – första försäljningen av Neo100.
 • Samtliga kliniska center involverade i studier för Neo100 uppvisar goda resultat.
 • Tre nya rekryteringar har genomförts för att stärka kommersiellt fokus.
 • Avtal tecknat med Bourke & Burke i Italien för distribution av Neo Training.

 

VD har ordet
Fantastiskt år för Monivent i pandemins skugga

Året avslutades med flaggan i topp
“Ett kvartal med ökad försäljning, goda resultat från pågående studier och de första leveranserna av Neo Training till Nordamerika avslutade ett fantastiskt år för Monivent. Att våra distributörer lyckats få igång viss försäljning, trots en andra våg av covid-19-pandemin, visar på goda kundkontakter och stort intresse för produkten. Samma sak gäller för våra pågående studier med Neo100. Viljan och intresset att genomföra studierna från de kliniska center som är involverade är otroligt stort. Barn föds i lika stor omfattning som förut men pandemin har påverkat arbetssituationen för involverad personal. Dessutom har varken vi eller våra distributörer kunnat vara personligen involverade i studierna eftersom vi inte kunnat besöka sjukhusen. Detta har medfört att studierna tagit längre tid än beräknat men i början av februari, efter kvartalets slut, hade vi fått tillräckligt beslutsunderlag i form av goda resultat för att ta nästa steg. Vi kommer därför parallellt med fortsatta studier att gå vidare med våra lanseringsplaner och förberedelser på utvalda marknader.

Uppnådda målsättningar
Gällande året i stort, kan jag med stor tillfredställelse titta tillbaka på detta. Inför noteringen på Spotlight Stock Market i mars kommunicerade vi ett antal viktiga målsättningar för bolaget. Med stolthet kan jag konstatera att vi nu uppnått majoriteten av dessa. Trots att vi är ett litet bolag, har vi ett otroligt dedikerat team som hela tiden arbetar med gemensamma mål i sikte.
Den viktigaste målsättningen var naturligtvis att kunna CE-märka Neo100, vår produkt för klinisk användning. Ända
sedan Monivent bildades 2013 har detta varit det stora målet för bolaget. Att ta fram en produkt som ska användas på nyfödda barn och att kunna mäta viktiga parametrar på ett smart och korrekt sätt kräver både utvecklingstid och kompetens. Nu är vi framme vid målet för vårt utvecklingsteam och den kommersiella delen tar vid.

En produkt säljer sig inte själv bara för att den finns tillgänglig på marknaden utan kräver en bra och genomarbetad kommersiell plan. Ett viktigt steg i denna plan är de kvalitativa studier som vi genomför på tre välrenommerade kliniska center, i tre olika länder. Studierna är avsedda för marknadsföringsstöd, men ger oss också respons på produkten som bland annat ska användas för att optimera information till, och utbildningen av, distributörer och kunder. Neo100 är mycket användarvänlig, vilket bekräftas i studierna, men såväl dessa omdömen som andra kommentarer, t ex avseende användarinstruktioner, är mycket värdefulla.

För att lyckas kommersiellt krävs även att man väljer rätt kanaler för att nå ut till potentiella kunder. Vi har valt att sätta upp ett distributörsnät med stor kunskap, marknadskännedom och brett kontaktnät. Initialt har vi tecknat avtal för Neo Training men dessa distributörer är utvalda för att i de flesta fall även kunna sälja Neo100. Vi har nu distributörer på alla de fem stora marknaderna i Europa men även i Australien och Nordamerika. Att ha distributörer på plats i dessa länder var ett av målen för 2020 men eftersom vi sett ett stort intresse för produkterna även på andra marknader, har vi dessutom tecknat avtal med ytterligare distributörer i Europa. Glädjande nog har vår distributör i Österrike sålt de första Neo100-enheterna efter kvartalets utgång och därmed har vi uppnått ytterligare en viktig målsättning.

Ett spännande år att se fram emot
Jag ser otroligt mycket fram emot 2021! Vi har en produkt på marknaden, Neo Training, där vi påbörjat försäljningen och vi kommer under året att lansera Neo100 på utvalda marknader i Europa. Vi har kunnat ökat tempot på kommersialiseringen genom bidrag från en riktad emission och kommande inlösen av teckningsoptioner. Vi har anställt fler medarbetare inom produktion, utveckling, QA/RA, marknadsföring och försäljning. Kompentens som behövs för att kunna ta Monivent till nästa nivå som bolag. Vi har ett duktigt utvecklingsteam som står redo att påbörja nästa projekt för att bredda produktportföljen. Med den otroliga respons vi får från användare, distributörer och opinionsledare inom vårt område, känner vi att vi är på helt rätt väg och att framtiden är ljus för Monivent!”

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 210215, 08.30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-02-15 Monivent AB – Bokslutskommuniké för 2020


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024