Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB – delårsrapport för andra kvartalet 2021

27 Aug - 2021

Press

Ett kvartal med fokus på förberedelser

Andra kvartalet, april-juni 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 126 (85) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 3 642 (1 926) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 516 (-1 204) KSEK

Första halvåret, januari-juni 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 331 (188) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 6 727 (4 014) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 396 (-2 512) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Neo Training i publicerad vetenskaplig studie
 • Teckningsoptioner har emitterats till samtliga anställda i ett villkorat 3-årigt incentivprogram

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Distributörsavtal tecknat för Irland och Nordirland
 • Utmärkelse från EU Business News
 • Extra bolagsstämma för inval av nya styrelseledamöter

VD Karin Dahllöf kommenterar

I VÄNTANS TIDER

Begränsat tillträde till kunder och distributörer

Det har varit ytterligare ett kvartal med fokus på  förberedelser och väntan. Vi har fortsatt inte kunnat besöka våra distributörer eller kunder på grund av läget med pandemin. En viss försäljning av Neo Training har kunnat ske då introduktion av denna produkt till viss del kan ske digitalt men för att sälja Neo100, vår produkt för kliniskt bruk, krävs att vi träffar och utbildar våra distributörer på plats. Vi har använt tiden för att förbereda lanseringen av Neo100 genom digitala möten med våra distributörer samt deltagande i digitala kongresser och vi ser nu fram emot fysiska möten då länderna öppnar upp.

Deltagande på tongivande kongress
I juni deltog vi digitalt på en av de mest tongivande kongresserna inom neonatalvård, Annual Meeting of the Society for Neonatology and Paediatric Intensive Care (GNPI). Från att ha varit en kongress enbart för tysktalande länder har denna kongress utvecklats till att bli mer internationell, med deltagare från många olika länder. Monivent anordnade i anslutning till kongressen två olika webinarier med framstående opinionsledare inom vårt område, professor Georg Schmölzer från University of Alberta, Kanada och Dr Michael Wagner från Medical University Vienna,
Österrike. Under kongressen fick vi även möjlighet att via en video demonstrera båda våra produkter. Denna exponering resulterade i ett antal produkt- och offertförfrågningar som vi kunde vidarebefordra till våra distributörer på respektive marknad.

Neo Training i publicerad vetenskaplig studie
Under Dr Wagners webinar på GNPI presenterade han bland annat data från sin användning med Neo Training. Studien i sin helhet presenterades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Pediatric Research och syftet med studien var dels att undersöka hur utrustning som ger direkt återkoppling under återupplivning av nyfödda barn påverkar kvaliteten av vården, dels om användningen av dylik utrustning gör att vårdgivaren flyttar fokus från barnet. Studien utfördes i en simulerad miljö med övningsdockor. Med återkoppling från Neo Training ökande andelen ventileringar med volymer inom rekommenderat område och luftläckage vid ansiktsmasken minskade. Parametrar som är väsentliga för optimal ventilering. Författarnas slutsats är att återupplivning med utrustning som ger omedelbar återkoppling resulterar i en högre vårdkvalitet för det nyfödda barnet. Detta trots att utrustningen tar viss uppmärksamhet från vårdgivarna. Slutsatsen som författarna drar, bekräftar att det finns ett påvisbart behov som vår produkt för kliniskt bruk, Neo100, uppfyller.

Lansering av Neo100
När vi nu ser att marknaderna öppnar upp och vi får tillfälle att besöka våra distributörer är vi redo att ta steget att lansera Neo100.  En viktig del av lanseringen blir att presentera produkten på jENS, en gemensam kongress för några av de största organisationerna inom neonatologi i Europa (The European Society for Paediatric Research, The European Foundation for the Care of Newborn Infants och Union of European Neonatal & Perinatal Societies). Denna kongress var planerad att äga rum i Aten men kommer på grund av pandemin att genomföras som en ”Live On-line” kongress.

Vi längtar och ser verkligen fram emot den dag kongresser och utställningar sker fysiskt igen och vi kan träffa våra kunder och demonstrera våra produkter öga mot öga med användare och beslutsfattare. Kongresser och utställningar är vårt viktigaste och mest framgångsrika sätt att marknadsföra oss och tyvärr ersätter inte det digitala möte det fysiska fullt ut. En produkt som ska användas inom klinisk vård, på nyfödda barn, måste demonstreras och testas på plats innan användning och beslut. Vi ser fram emot att möta våra kunder och följa upp de många produktförfrågningar vi redan har på plats!

DELÅRSRAPPORT Q2 2021 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08:30

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-08-27 Monivent AB – delårsrapport för andra kvartalet 2021


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024