Press & news


Monivent AB – Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

7 Nov - 2022

Press

Förbättrad leveranssituation ökar omsättningen

Tredje kvartalet, juli-september 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 914 (303) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 353 (2 992) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 431 (-2 689) KSEK

Perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 2 526 (634) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 12 874 (9 719) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 318 (-9 085) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Beslut om genomförande av företrädesemisssion och riktad emission

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Extra bolagsstämma genomförd
 • Avsiktsförklaring tecknad med American Academy of Pediatrics
 • Lån beviljat av Almi Företagspartner
 • Patent godkänt i Sverige

 

VD Karin Dahllöf kommenterar

FÖRBÄTTRAD LEVERANSSITUATION ÖKAR OMSÄTTNINGEN

I slutet av september kunde vi till vår stora glädje återigen börja leverera produkter till våra kunder och distributörer efter en tid av leveransproblem orsakade av komponentbrist hos våra underleverantörer. Vi kunde beta av vår backorderlista och återigen öka nettoomsättningen. En del av de Neo100-system som nu levererades är avsedda för demo hos de distributörer vi nyligen slutit avtal med. Dessa distributörer kan nu erbjuda kunder möjligheten att testa och utvärdera Neo100 vilket visat sig utgöra en viktig faktor för försäljning. Vi är fortfarande i tidig lanseringsfas men våra distributörer i Europa har nu äntligen de produkter de behöver för att kunna öka försäljningstakten och vi har de förutsättningar vi behöver för att möta ökad efterfrågad av Neo100 system under kommande kvartal.  Gällande våra produkter, fick vi efter kvartalets utgång också besked om att vi beviljats ett nytt patent i Sverige som avser en teknisk lösning som ger ökad kompatibilitet och precision för våra produkter vid sammankoppling med extern utrustning.

Marknadsaktiviteter tillsammans med distributörer
Under kvartalet har vi ägnat mycket tid åt att lägga grunden för kommande försäljningar. Detta genom att deltaga i ett stort antal marknadsaktiviteter tillsammans med våra distributörer. Dessa aktiviteter ger oss ett ypperligt tillfälle att utbilda och svara på frågor och gemensamt med våra distributörer besöka presumtiva kunder. Vi har även hållit ett antal produktdemonstrationer och workshops hos kund samt deltagit på ett stort antal kongresser i bland annat England, Slovenien, Rumänien, Sverige, Polen och Österrike, själva eller tillsammans med våra distributörer. Den gemensamma faktorn, oberoende av marknad, är det stora intresse och entusiasm vi upplever överallt för Monivents produkter.

Arbete med ökad expansion och marknadsetablering
Som ett led i arbetet med ökad expansion och marknadsetablering, fortsätter vi vårt arbete med att sammanställa den dokumentasion som behövs för att kunna få ett marknadsgodkännande av FDA i USA. Då ingen liknande produkt tidigare finns godkänd, bedömer vi att omfattande dokumentation och studier kommer att krävas. Det är svårt att förutsäga när ett marknadsgodkännande kan ske, eftersom processen helt och hållet är beroende av FDA:s återkoppling och om ytterligare information kommer att begäras under processens gång. Vi håller på att genomföra kompletterande kliniska studier och dessa studier behövs även för certifiering enligt det nya medicintekniska regelverket inom EU (MDR). I tillägg till kliniska studier kommer även användarstudier i USA att behöva genomföras.

Ett tydligt bevis på intresse från den amerikanska marknaden är den avsiktsförklaring (MOH, Memorandum of Understanding) som Monivent efter kvartalets utgång undertecknat tillsammans med American Academy of Pediatrics (AAP). AAP är en organisation med över 67 000 barnläkare som strävar efter att förbättra hälsan för alla barn. Som en del i detta arbete, är intensionen från AAP att använda Monivents teknik för att samla in ventilationsdata under återupplivning av nyfödda inom nätverket DRIVE (Delivery Room Intervention and Evaluation). I nätverket ingår flera akademiska center över hela USA. Avsiktsförklaringen med AAP är en mycket tydlig bekräftelse på behovet av, och intresset för, våra produkter vilket skapar goda förutsättningar för kommande lansering på den amerikanska marknaden. Vi ser liknande intresse för samarbete även från andra organisationer och företag inom branschen vilket också tydligt visar att Monivents produkter röner stort intresse och anses ha en viktig roll i framtidens neonatalvård.

Beslut om genomförande av emissioner
Monivent meddelade i slutet av kvartalet att bolaget beslutat att genomföra en riktad emission om ca 1,6 MSEK samt en partiellt garanterad företrädesemission om ca 14,8 MSEK, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma. Emissionerna genomförs främst för att öka bolagets expansionstakt och marknadsetablering och därigenom kunna nå våra viktigaste övergripande mål kommande år. Vårt primära mål är att signifikant öka försäljningen bland annat genom att introducera Neo100 på fler marknader, inklusive USA och Australien. Ökade försäljningsvolymer kräver emellertid även investeringar i utökad produktionskapacitet och effektivare produktion samt uppbyggnad av ett väsentligt större lager för ökad leveranssäkerhet.

Baserat på teckningsåtaganden och garantier, har vi redan nu säkrat en stor del av det kapital som behövs för bolagets accelererande lansering och marknadsexpansion vilket ger Monivent en stabil finansiell position. Vi har ett tydligt och starkt stöd från våra största ägare, styrelse och ledning som ingått teckningsåtaganden i emissionen. Vi har också valt att komplettera med en mindre riktad emission till ett fåtal nya och kapitalstarka ägare. Sammantaget kan vi genomföra den planerade finansieringen på en värdering som mot bakgrund av det rådande finansieringsklimatet känns rimlig för bolagets ägare. Efter kvartalets utgång har dessutom Almi Företagspartner beviljat bolaget ett lån på 2 mkr under förutsättning att en nyemission om minst 10 mkr genomförs.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 08:30.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-11-7 Monivent AB – Delårsrapport för tredje kvartalet 2022


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024