Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör EU-tillväxtprospekt

4 Feb - 2020

Press

Monivent AB (”Monivent”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Noteringen är godkänd förutsatt att lägsta gränsen i kommande emission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Monivent meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande emission av units om initialt cirka 19,7 MSEK inleds den 6 februari 2020 och avslutas den 20 februari 2020. Monivent har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av emissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som Monivent tillförs är avsedd att finansiera bolagets marknadsintroduktion och fortsatt expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion.

Mer information om bolaget och erbjudandet presenteras i det EU-tillväxtprospekt som finns tillgängligt via bolagets (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:
”När ett nyfött barn inte börjar andas är det bråttom. Sjukvårdspersonalen måste agera snabbt – inom en minut bör barnet få hjälp att börja andas. Situationen är inte ovanlig, men ofta väldigt stressig. Personalen måste vara beredd att tvinga ner luft i det nyfödda barnets lungor. Det sker antingen med hjälp av en blåsa som pumpas för hand eller en maskin som automatiskt flödar luft – i båda fallen måste luftflödet justeras manuellt. Får barnet för stor volym luft kan det få bestående vävnadsskador på lungorna eller till och med hjärnblödning. Får det för lite luft tillförs inte tillräckligt med syre med risk för hjärnskada. Idag finns det inget bra verktyg som visar volymen som ges till barnet. Vårt kompetenta team, med omfattande kunskap och erfarenhet inom området, har därför tagit fram en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i den ansiktsmask som används för att förse barnets lungor med luft.

Monivent befinner sig just nu i en mycket intensiv fas. Vi har redan en produkt på marknaden, Monivent Neo Training, avsedd för träning och utbildning och vi har fullt fokus på att färdigställa versionen för användning på nyfödda i förlossningsrummet, Monivent Neo100. Vår bedömning är en riktad och selektiv marknadslansering av Monivent Neo100 kommer att kunna ske under det andra kvartalet 2020. Genom finansieringen i samband med noteringen kommer bolaget att tillföras det rörelsekapital som krävs inför kommande expansion av verksamheten. Jag vill hälsa dig varmt välkommen att som aktieägare följa med på den spännande resan vi har framför oss, när vi nu närmar oss lansering av en produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.”

Om Monivent
Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta ventilationsvården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Mellan tre och sex procent av alla barn som föds börjar inte andas av sig själva, utan behöver tas till ett så kallat barnbord där all utrustning som används för återupplivning finns tillgänglig. Vid barnbordet gör vårdpersonal allt som krävs för att försöka syresätta den nyfödda, genom att manuellt tvinga ner luft i barnets lungor med hjälp av utrustning som genererar luftflöde. Detta är en kritisk process. Otillräckliga volymer kan leda till förlängt trauma och öka behovet av mer invasiva behandlingsmetoder. I värsta fall kan för liten luftvolym leda till brist på syre och orsaka hjärnskador. För stor luftvolym kan däremot leda till kronisk lungskada och nedsatt lungkapacitet men kan även leda till hjärnblödning. I dagsläget finns inget bra sätt att bedöma hur mycket luft det nyfödda barnet tillförs, utan vårdpersonalen måste till stor del förlita sig på erfarenhet och fingertoppskänsla. Monivent har utvecklat en unik och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. Ansiktsmasken tillsammans med sensormodulen kopplas till befintlig utrustning som genererar luftflöde till barnet. När luftflödet passerar genom mask och sensormodul bildas en mätbar tryckdifferens, som genom bolagets egen-utvecklade algoritmer kan omvandlas till exakta flöden och volymer. En målvolym presenteras på monitorn där nivåer utanför rekommenderat intervall illustreras med en tydlig färgindikation. Motsvarande färgindikering syns även på sensormodulen i ansiktsmasken, vilket tillåter vårdgivaren att erhålla informationen utan att titta på skärmen och kan därmed helt fokusera på barnet. Kort sagt får vårdgivaren i realtid möjlighet att justera mängden luft för att säkerställa en effektiv och skonsam behandling.

Monivent har en attraktiv affärsmodell som är baserad på initial försäljning av systemet som helhet, vilket inkluderar monitor och mjukvara, laddningsstation samt sensormoduler. Ansiktsmask och adapter kommer att säljas som engångsartiklar och sensormodulen kommer regelbundet att behöva bytas ut. För Monivent representerar detta en beräknad total adresserbar marknad, för en initial installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med tillhörande, återkommande försäljning av ansiktsmasker och sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK per år med nuvarande förväntad prissättning mot slutkund.

Nyligen genomförd bryggfinansiering
Under sommaren 2019 genomfördes en bryggfinansiering om sammanlagt cirka 6,3 MSEK. För bryggfinansieringen erhåller finansiärerna en premie i form av ytterligare units motsvarande cirka 1,3 MSEK (20 procent av inlånat belopp). Bryggfinansieringen samt premien, som båda kommer att kvittas mot units i kommande emission, är en del av de totala teckningsförbindelserna om cirka 11,6 MSEK och genomfördes i syfte att bolaget skulle kunna bedriva verksamheten och upprätthålla ett högt utvecklingstempo under emissions- och noteringsprocessen.

Godkänt för notering
Monivent har godkänts för notering på Spotlight under förutsättningen att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns som är cirka 81 procent av emissionsvolymen samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 17 mars 2020.

Emission av units i sammandrag
Teckningstid: 6 – 20 februari 2020.

Units: En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs: Teckningskursen är 21,75 SEK per unit. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt (priset per aktie uppgår således till 7,25 SEK).

Teckningspost: Minsta teckningspost är 250 units vilket motsvarar 5 437,50 SEK.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av upp till 2 723 598 aktier och totalt upp till 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande kontantbetalning av respektive cirka 19,7 MSEK (för teckning av units) och cirka 7,4 MSEK (för teckning av aktier baserade på teckningsoptionerna). Vid fulltecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Monivent totalt cirka 27,2 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan nyemission: 2 631 360 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11,6 MSEK, varav cirka 6,3 MSEK avser bryggfinansiering som kvittas mot aktier och cirka 1,3 MSEK avser premie för bryggfinansiering och som också kvittas mot aktier i planerad emission och som ej innebär likvid för bolaget. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 60 procent av den totala initiala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 17 mars 2020.

ISIN-kod: SE0013512282

Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer bolaget att delta på investerarträffar för att presentera verksamheten och framtidsplanerna. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare tilltugg. Anmälan görs via www.sedermera.se. Se nedan för mer information.

12 februari 2020 – Malmö – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö kl. 11.30-13.00

12 februari 2020 – Köpenhamn – Investerarträff med Sedermera Fondkommission
Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22, 1172 Köpenhamn kl. 17.30-19.30

13 februari – Göteborg – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg kl. 11.30-13.00

14 februari – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm kl. 11.30-13.00

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market.

För mer information om Monivent, vänliga kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

För mer information om den planerade emissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se


Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: Monivent Pressmeddelande 20200204


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024