Press & news


Monivent AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

25 Jan - 2024

Press

Teckningstiden i Monivent AB:s ("Monivent" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier avslutades den 24 januari 2024. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 41,3 procent inklusive teckningsförbindelser, vilket innebär att garantiåtaganden om totalt cirka 35,6 procent har aktiverats för att uppnå en total teckning om cirka 76,9 procent. Monivent tillförs därmed cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckning, tilldelning och betalning
Företrädesemission tecknades till totalt cirka 5,1 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 41,3 procent. Därutöver har garantiåtaganden om totalt cirka 4,3 MSEK aktiverats, motsvarande cirka 35,6 procent av den totala högsta emissionsvolymen. Av de aktiverade garantiåtagandena avser cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 9,9 procent en vederlagsfri toppgaranti från ALMI Invest. Total teckningsgrad (inklusive garantiåtagande) uppgår därmed till 76,9 procent, vilket betyder att Monivent tillförs cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK (varav cirka 0,9 MSEK avser kontant garantiersättning till bottengaranter).

Totalt har 9 123 598 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsförbindelser. Totalt har 9 223 810 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, inklusive aktiverade garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 18 347 408 aktier. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, efter formellt styrelsebeslut om tilldelning. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Det noteras att tilldelningen kan komma att påverkas av enskilda investerares eventuella FDI-anmälningar till Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”).

Ersättning för garantiåtaganden
För bottengarantiåtagandet utgår, baserat på garantens val, en garantiersättning motsvarande 15 procent av åtagandet kontant alternativt en garantiersättning motsvarande 20 procent av åtagandet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilka emitteras på motsvarande villkor som aktierna i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats eller den toppgaranti som ALMI Invest lämnat.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Monivent ha ökat med 18 347 408 aktier, från 10 851 064 aktier till 29 198 472 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registreringen att ha ökat med 4 586 852,00 SEK, från 2 712 766,00 SEK till 7 299 618,00 SEK. Befintliga aktieägare som valt att inte delta i företrädesemissionen vidkänns en utspädningseffekt motsvarande cirka 62,8 procent av rösterna och kapitalet, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter företrädesemissionen.

Handel med BTA
Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market till och med den dag då Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registreringen är beräknad att ske omkring den 8 februari 2024.

Flaggning
Genom förträdesemissionen har Almi Invest Fond SI AB passerat flaggningsgränsen 5 procent. Almi Invest Fond SI AB tecknade (genom aktiverat toppgarantiåtagande) totalt 2 352 941 aktier och ägandet efter företrädesemissionen motsvarar cirka 8 procent av kapital och röster i Bolaget. Före företrädesemissionen ägde fonden 0 aktier i Bolaget.

Härutöver har Formue Nord Markedsneutral A/S passerat flaggningsgränsen 5 procent. Formue Nord Markedsneutral A/S går från ett ägande på 0 procent av kapital och röster till ett ägande på cirka 7,5 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Monivent anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Monivent AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Då Monivent har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avser”, “bedömer”, “förväntar”, “kan”, “planerar”, “anser”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Bilaga: 2024-01-25 Monivent AB offentliggör utfall i genomförd företrädesemission


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024