Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Idag inleds nyttjandeperioden för Monivents teckningsoptioner av serie TO 1

11 Feb - 2021

Press

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units i februari 2020 inleds idag, den 11 februari 2021. Nyttjandeperioden löper till och med den 4 mars 2021. Inför optionsinlösen har Monivent skriftligen avtalat om vederlagsfri toppgaranti motsvarande cirka 15 procent av det totala belopp som inlösen av optioner kan tillföra Bolaget.

Kortfattad information om teckningsoptioner av serie TO 1
Styrelsen i Monivent beslutade i januari 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2019, att genomföra en publik emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades. Totalt emitterades 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under perioden från och med idag den 11 februari 2021 till och med den 4 mars 2021 ger optionsinnehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Totalt kan inlösen av teckningsoptioner tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK. För ytterligare information, innefattande en mer utförlig beskrivning av Monivents verksamhet, hänvisas till Bolagets hemsida samt det prospekt som offentliggjordes av Bolagets styrelse i februari 2020 i samband med emissionen av units. Prospekt och övrig investerarrelaterad dokumentation hålls tillgänglig på Monivents (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.se­dermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar
”Vi befinner oss i en mycket spännande fas och har uppnått flera viktiga milstolpar under 2020 och början av 2021. Utöver vår lyckade notering på Spotlight Stock Market i mars 2020 kunde vi i mitten av juli glädjande nog CE-märka vår produkt för kliniskt bruk, Neo100. Vi har levererat de första enheterna till tre olika kliniska center för användning i kvalitativa studier och dessa studier har uppvisat goda resultat. Vi kommer därför parallell med fortsatta studier att gå vidare med lanseringsförberedandet av produkten på utvalda marknader i Europa. Trots covid-19 pandemin kommer vi bland annat genom den riktade emissionen vi genomförde i september att kunna accelerera verksamhetstempot och ser därför med tillförsikt på framtiden.”

Garantiåtagande i samband med optionsinlösen
Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande har Monivent erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 1,12 MSEK, vilket motsvarar cirka 15 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. Garantin är en toppgaranti, vilket innebär att om TO 1 nyttjas till cirka 85 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 15 procent upp till fulltecknad TO 1. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare. Om garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission (med stöd av bemyndigande från årsstämma) som genomförs efter att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen i teckningsoptionsinlösen, vilken uppgår till 8,20 SEK per ny aktie, och endast i den omfattning TO 1 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp.

TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod: 11 februari – 4 mars 2021.
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Monivent till en kurs om 8,20 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Det finns 907 866 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Monivent cirka 7,4 MSEK för emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 2 mars 2021.
Antal utestående aktier: 6 684 958 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 55 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Monivent öka med 907 866 till 7 592 824 och aktiekapitalet kommer öka med 226 966,50 SEK till 1 898 206,00 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12 % baserat på antalet aktier i Monivent efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska främst användas till följande områden:

•       Finansiering av löpande verksamheten / övrigt rörelsekapital
•       Utöka interna marknads- och försäljningsresurser
•       Accelerera marknadsaktiviteter för Monivent Neo100
•       QA / Regulatory Affairs
•       Produktutveckling

Viktiga datum:

•       11 februari 2021 – Nyttjandeperioden inleds
•       2 mars 2021 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
•       4 mars 2021 – Nyttjandeperioden slutar
•       9 mars 2021 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
•       18 mars 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den 11 februari 2021, på Monivents (www.monivent.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – såhär nyttjar du dina teckningsoptioner
För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 4 mars 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 2 mars 2021 (teckningsoptionerna handlas under kortnamnet “MONI TO 1”).

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt
1. På en depå hos en förvaltare eller bank (exempelvis Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Dina teckningsoptioner är därmed förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är därmed direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning/betalning av nya aktier, med stöd av teckningsop­tioner, ska ske till respektive förvaltare där teckningsoptio­nerna är registrerade. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ett digitalt medde­lande till kontoinnehavaren, i annat fall är det tillräckligt att logga in på värdepapperskontot från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckningsdagen, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Tecknande av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske direkt till Nordic Issuing. Skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issu­ing. Anmälningssedel skickas ut till innehavare av VP-konto. Anmälningssedeln finns också tillgänglig på Monivents, Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings respekti­ve hemsidor. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmäl­ningssedel samt betalning måste registreras hos Nordic Issuing senast klockan 17:00 CET den 4 mars 2021.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) är emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-02-11 Idag inleds nyttjandeperioden för Monivents teckningsoptioner av serie TO 1


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024