Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent AB:s emission inför notering tecknades till 181 procent

25 Feb - 2020

Press

Teckningstiden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 20 februari 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 35,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 181 procent. Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:
“Vi är mycket glada och tacksamma för det stora intresset i vår emission inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Monivent och varmt välkomna våra nya aktieägare till Bolaget. Kapitaltillskottet möjliggör för Monivents kommande expansion av verksamheten.”

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 181 procent. 2 723 598 nya aktier samt 907 866 teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att nyemitteras. I samband med noteringsemissionen kommer den bryggfinansiering om cirka 6,3 MSEK som Bolaget tog upp under sommaren 2019 samt tillkommande kompensation till brygglånegivarna om cirka 1,3 MSEK, att kvittas mot units. Monivent tillförs därmed cirka 12,1 MSEK före övriga emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK (9 procent av den initiala emissionsvolymen). Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag den 25 februari 2020. Tecknare som inte tilldelas units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital
När Monivents nyemission har registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 5 354 958 aktier och aktiekapitalet uppgå till 1 338 739,50 kronor.

Första handelsdag
Första dag för handel i Monivents aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är planerad att bli den 17 mars 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet “MONI” med ISIN-kod SE0013512282. Teckningsoptionen kommer att handlas under kortnamnet ”MONI TO1” med ISIN-kod SE0013748878.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med emissionen och planerad notering på Spotlight Stock Market.

För mer information om Monivent, vänliga kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

 Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

  

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 

Bilaga: 2020-02-25 Monivents emission inför notering övertecknad


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024